Föreläsningar denna veckan

I måndags träffade jag, tillsammans med Tom Gagner, gymnasielärare i Kalmar. Detta var en kompetensutvecklingsdag i ett initiativ taget av Bo Pettersson, RUC-ansvarig  vid Högskolan i Kalmar. Hela dagen var fylld av föreläsningar från högskolans lärare. Vårt ämne var digital kompetens och skolans ansvar för att överbrygga skillnaden mellan informellt och formellt lärande. Tom fokuserade på de specifika insatser som Ung Kommunikation gör i Kalmar. Vi mötte intresserade och engagerade lärare med väldigt olika bakgrund, språk och mattelärare, karaktärsämneslärare från olika program, tekniklärare, grafiker och lärare från estetiska program. Det var alldeles utmärkt eftersom vår föreläsning spände över skolans utbildning som helhet. Just ämnesbredden gav upphov till intressanta frågor.

Tisdagen ägnade jag åt lärarstudenter i Växjö. Den andra föreläsningen i allmänt utbildningsområde för de studenter som började i höstas. De har ännu inte varit ute på VFU, men jag förstod att det nu hägrade efter de första veckornas teoristudier. De har under hösten också träffat AV-Media som bl.a. demonstrerat de interaktiva skrivtavlorna. Några studenter uttryckte det som att det inte ser riktigt likadant ut nu i klassrummen som det gjorde när de gick i skolan. Ändå var det för många inte så länge sedan.

Det är roligt att träffa studenterna och se med vilket öppet sinne de går in i jobbet. Många av dom är medvetna om samhällsförändringarna och betydelsen av de digitala medierna. Fortfarande, och det av alldeles naturliga skäl, finns en osäkerhet om hur den kommande lärarrollen ska se ut. Speciellt när de nu fått en inblick i hur det kan se ut på skolorna. Ska bli intressant att ta del av deras erfarenheter när de kommer tillbaka från sin VFU.

Möte i halvtid

I veckan fick vi besök av Yngve Wallin och Christina Ehneström från KK-stiftelsen och Ann Öhman och Lennart Svensson från Apel som så här i halvtid ville möta rektorerna och ledningen för lärarutbildningarna på respektive lärosäte. Deltog gjorde Johan Sterte, rektor Växjö universitet, Agneta Bladh, rektor Högskolan i Kalmar, Lena Fritzén prorektor Växjö universitet, Benny Löfström, ordförande i grundutbildningsnämnden Blekinge Tekniska Högskola och Per Gerrevall dekan Lärarutbildningsnämnden i Växjö. Från projektet deltog ledningsgrupp och projektledare.

Det var mycket givande och intressanta diskussioner som startade i projektets nuvarande status, gick vidare i de övergripande frågorna om samhällsutveckling i stort och lärarutbildningens utveckling i synnerhet och slutligen landade i de utmaningar som lärosätena står inför i den kommande fusionen mellan Växjö universitet och Högskolan i Kalmar. En stor utmaning för projektet blir att synliggöra frågor om digital kompetens och ung kommunikation i den kommande lärarutbildningen på Linnéuniversitetet. Viktigt i detta perspektiv blir också att diskutera  vilken roll som BTH kan spela i projektets fortsättning.

Det som främst lyftes som Ung Kommunikations styrka var den form för utvecklingsarbetet som vi valt, arbetet i temagrupper. Här har personer med olika erfarenheter möts och tillsammans utarbetat kunskapsområden som kan bli väsentliga innehållsområden för framtiden. Här finns både en innehållslig aspekt, men också en organisatorisk där samproduktionen i flera fall fungerat bra.

Ung Kommunikation har erfarenheter av att delta i ett infrastrukturellt samarbete mellan Växjö universitet och Högskolan i Kalmar som kan vara viktiga bidrag när vi diskuterar IT som verktyg för produktion och kommunikation i nätbaserade miljöer.

Det område som fortfarande har brister, enligt Apels analys, är förankringen bland verksamma lärare i lärarutbildningen. Här är bilden inte entydig. Det finns lärare som klart markerar intresse och som medvetet börjat arbeta med dessa frågor. Det är snarare tiden som sätter hinder i vägen för fördjupad kompetensutveckling. Men en majoritet av de lärare som är engagerade i lärarutbildningen som helhet prioriterar inte frågor om digital kompetens.

Några viktiga slutsatser är att projektet nu i en andra fas formar en strategisk plan för det fortsatta arbetet som inte innebär att vi gör samma sak igen. Vi måste gå från en experimentell fas till ett strukturerat arbete för infasning i den organisation som finns. Det handlar om att omsätta erfarenheterna som är gjorda i konkret form. Det måste göras i samarbete med de som varit aktiva i temagrupperna.

Forskningsanknytningen är också en central fråga. Dels handlar om att de frågor som Ung Kommunikation arbetat med verkligen beforskas, vidare att koppla grundutbildningen till denna forskning och stimulera studenter att i sina examensarbeten bidra till fördjupning. Här väcktes också mycket intressanta tankar om en möjlig profilering för lärarutbildningen kring dessa frågor som dels kan grundlägga en djupare kompetens för lärarstudenter likaväl som verksamma lärare, dels skapa en konkurrenskraftig lärarutbildning.

Vi har två och ett halvt års spännande arbete framför oss!

Ledningsmöte i Kalmar

I går hade vi ledningsmöte i Kalmar där vi gick igenom hur läget är i projektet. Detta år skulle vara en konsolideringsfas där vi skulle koncentrera oss på vad vi åstadkommit för att kunna ta ut riktningen för kommande år, snarare än att ta nya initiativ. I stället är det så att projektet sjuder av aktivitet. Några temagrupper är mitt i arbetet. Flera temagrupper är inne på att avsluta arbetet och fomulera rapporter. Samtidigt dras nya aktiviteter igång av temagruppsaktörerna fast inte inom temagruppens ram. Bergaviksskolan i Kalmar, som har arbetat i temagruppen Den moderna tekniken som länk förbereder en workshop för lärarstudenter, lärarutbildare och kollegor från andra skolor. Även föräldrar inbjuds.

Teleborg Centrum, en skola engagerad i temagruppen Film och medier i lokal skolutveckling tar krafttag genom att arbeta fram en ny IT-plan för skolan där erfarenheterna från samarbetet med en mängd externa aktörer vävs in i skolans kompetensutveckling. Vi kommer att kunna följa deras arbete på skolans blogg framöver.

Temagruppen Rörlig bild och andra medier som kunskapsform har initierat den mediepedagogiska konferens Film. lärande och ungas skapande som vi genomför i Växjö den 27-28 november tillsammans med Filminstitutet och Reaktor Sydost. Konferensens frågor är och har varit en bärande del i temagruppens arbete.

Lärarstudenter arbetar med digitala berättelser och publicerar via podcastteknik. Tom Gagner på Högskolan i Kalmar har under hösten arbetat intensivt med lärare i allmänt utbildningsområde och 200 studenter där de utifrån sin VFU fått reflektera över läraryrkets villkor. Podcasttekniken testas nu skarpt vid Växjö universitet och där är Toms erfarenheter värdefulla i ett infrastrukturellt perspektiv. Men framförallt är arbetet viktigt för att ge lärarstudenterna en möjlighet att i bilder och berättelser ge sin bild av det första skolmötet som lärarstudenter. Då uppstår också värdefulla frågor om innehåll, bedömning, visualisering, dramaturgi och etik.

Flera diskussioner pågår om hur vi på bästa sätt kan fördjupa Ung Kommunikations erfarenheter i forskningsansatsen Unga Nätkulturer. Men även andra insatser görs för att stärka forskningsanknytningen. Det finns arbete i engelska, matematik och att skriva sig till läsning.

Lärarutbildningsnämnden vid Växjö universitet har beviljat 100 000 till en första kartläggning av digital kompetens i lärarutbildningen där Ung Kommunikations frågor ska spela stor roll. Detta arbete har stor betydelse i perspektiv av den kommande fusionen mellan Högskolan i Kalmar och Växjö universitet som bildar det nya Linnéuniversitet.

För projektledningen är detta en synnerligen positiv utveckling och nu gäller det att fånga upp och hålla kvar denna aktivitet när vi nu börjar budgetberedningsarbetet och planering för nästa år.

Mötesplats Södra Småland

Efter lite strul med vår blogg (jag var lite för snabb på tangenterna och ibland finns inte ångramöjligheterna) så har vi nu lyckats lösa detta.

I förra veckan medverkade jag på konferensen
Mötesplats Södra Småland, en konferensvecka anordnad av Regionförbundet Södra Småland. Under rubriken ”Den unga kommunikationen” samlades ett 60-tal deltagare, rektorer, förvaltningschefer, politiker och IT-samordnare från hela Kronoberg län. Även gäster från Kalmar och Staffanstorp medverkade. Syftet var att presentera och diskutera ung digital utveckling i perspektiv av skolans uppdrag. Jag inledde seminariet genom att ge en mer generell bild utifrån Ung Kommunikations idéer. Därefter konkretiserade Mathias Ahrn från Teleborg Centrum hur ett utvecklingsarbete kan genomföras på en enskild skola. Denna utveckling blir inom kort möjlig att följa här på vår webbplats som en fortsättning på det temagruppsarbete som Teleborg Centrum deltagit i.

Första delen av eftermiddagen ägnades åt AV-Medias verksamhet och vilka möjligheter och tjänster som AV-Media kan erbjuda. Eftermiddagen avslutades med gruppdiskussioner där de medverkande fick ge sin syn på hur arbetet kan föras vidare.

Tre viktiga prioriteringar var samtliga grupper eniga om:
Infrastruktur på skolorna måste bli bättre, dvs teknik och support. Fortfarande finns för många skolor som har undermålig utrustning, långsam support och låsningar av nätet.

Kompetensutveckling. Lärare behöver tid för kompetensutveckling, både när det gäller samhällsutveckling, skolans ansvar  och hur man arbetar med digitala verktyg.

Föräldramedverkan. Det är viktigt att, i utvecklingsarbete som inbegriper ny teknik och digitala medier där också nätet spelar en stor roll, föräldrar involveras. Det är viktigt att tillvarata det intresse och den kunskap som idag fins hos många föräldrar. Men lika viktigt är att möta den oro som också finns, ofta beroende på den mediabild som ges av nätet.

En viktig slutsats som också kom fram under seminariet är betoning av skolors samarbete med externa aktörer med specialistkunskaper på olika områden. Det är en mycket tung uppgift att som enskild skola själv arbeta med skolutveckling speciellt inom detta område. Det behövs ett inflöde av nya idéer som kan ge skolan  inspiration till vidareutveckling av arbetet. I vår region finns nu många aktörer som kan samverka med skolor och det gäller att ta vara på möjligheterna.

Läsa och skriva i digital miljö, diskussion på Växjö kommuns skolmässa

Sitter just nu i en paus på Växjö kommuns skolmässa för förskole- och skolpersonal. Har hållit ett seminarium där jag försökt beskriva de digitala miljöer som barn och ungdomar växer upp i och vilken påverkan det har på skolans sätt att hantera dessa frågor. Det var ett kort och intensivt seminarium, men salen var fullsatt, kanske ett 80-tal personer och intressanta frågor kom både under föreläsningen och efteråt. Några synpunkter:

"Det är viktigt det du pekar på att vi måste på något sätt skapa bryggor mellan vår värld och barnen och ungdomarnas. Den digitala  världen finns där vare sig vi vill eller inte."

"Men hur blir det med deras fantasi om de bara matas med färdiga bilder? När man läser böcker skapas inre bilder som stimulerar fantasin."

"Vi kan ha synpunkter på hur vi tycker den ser ut. Men vi måste förhålla oss till den och som du så riktigt påpekade, se till att det blir kontinuitet i deras lärande. Det svåra är att veta hur?"

Kloka och viktiga synpunkter. Viktigast, som jag också framhöll, det finns inga färdiga svar, snarare fler frågor. Det viktiga är att vi skapar erfarenheter och diskuterar dessa.