Ny undersökning från Nordicom

I torsdags kom ett pressmeddelande från Nordicom med uppgifter om den 30:e upplagan av Mediebarometern. Där presenteras data från undersökningar om svenskarnas medievanor. Det är mycket viktiga resultat som visas och är särskilt viktiga i perspektiv av skolans roll och ansvar. Därmed är det också en viktig fråga för lärarutbildningen.

På 30 år har mediesituationen radikalt förändrats. Internet, mobiltelefon och sociala medier, inget av detta fanns 1979. Vi har fått en mer differentierad medieanvändning, men TV-tittande dominerar fortfarande i alla grupper utom gruppen ungdomar i åldern 15-24 år. Där dominerar internet. Ungdomar väljer i mindre utsträckning traditionell nyhetsmedia. De använder i stället nätet, där nyheterna presenteras på annat sätt, kortfattade och mer i kommentarform via bloggar.

"Detta mer fragmentariska tillägnande av nyheter där värderingen av källor ofta lämnas till den enskilde användaren ställer viktiga frågor om journalistikens roll i offentligheten utifrån ett demokratiperspektiv."

I pressmeddelandet lyfts journalistikens roll fram. Minst lika viktig är skolans roll. Det visar sig att utbildning har stor betydelse för hur medierna används:

"Förtätningen i medieutbudet innebär att en omfördelning har skett mellan medierna – från de traditionella medierna till nya medieformer på nätet. Man ägnar inte lika lång tid åt t ex att lyssna, titta och läsa vad gäller de traditionella medierna, radio, tv och tidningar, som tidigare. Men variationen är stor mellan olika grupper. Lågutbildade ägnar betydligt längre tid åt att lyssna på radio och tv än att använda internet i hemmet medan det motsatta gäller för högutbildade. Dessa sociala skillnader genomsyrar alla åldersgrupper."

Nordicoms undersökning är viktig. Den pekar på stora förändringar i vår medieanvändning och bör vara obligatorisk läsning för varje lärare och lärarstudent. Men samtidigt får vi inte hela bilden. Vi lägger knappt 20% av tiden på internet. Men kvalitativt sett kan det vara stora skillnader i användning. En person som endast använder e-post varje dag tillhör inte längre samma grupp som en som använder mobila lärmiljöer eller avancerade samarbetsteknologier.

Utifrån ett skolperspektiv måste det viktiga vara att alla barn och ungdomar får god förståelse för vad internet betyder och likvärdiga möjligheter att använda resurserna för identitetsskapande, lärande och medborgarinflytande.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Konferensen Framtidens Lärarande visar kommuner på g

I förra veckan anordnades konferensen Framtidens Lärande i Nacka Strand. Huvudarrangör var stiftelsen Datorn i Utbildningen som ordnade konferensen i samarbete med bl.a. Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Sveriges Kommuner och Landsting, Internationella Programkontoret, Nacka kommun och Stiftelsen för Internetinfrastruktur.

Konferensen, som genomfördes för andra året i rad, är främst tänkt som en mötesplats för kommuner och skolor som vill utveckla nätverk och utbyta erfarenheter av IT i skolan. Fler och fler kommuner diskuterar nu hur man på ett strategiskt, pedagogiskt och ekonomiskt sätt kan integrera IT i skolans organisation. Man går från speciella datasalar, enstaka datorer i klassrummen till att faktiskt utrusta alla lärare och elever med var sin bärbar dator. Intressant är att se att man i högre utsträckning lämnar diskussionen om teknik utan fokuserar på hur den totala skolmiljön ska se ut och hur lärarna ska kunna öka måluppfyllelsen. Jan Hylén, tillammans med Thorbjörn Skarin från konsultföretaget Metamatrix redovisade en förstudie om kommunala strategier för skolutveckling med stöd av IT. De studerade skärningspunkten mellan strategi och genomförande. Finns ytterligare information att läsa i boken Digitaliseringen av skolan, Studentlitteratur.

Flera kommuner som under ett antal år byggt upp s.k. "en till en - miljö" har nu skapat goda erfarenheter av kompetensutveckling. PIM ses som en central del för att lägga en god grundkompetens hos samtliga lärare. Men frågan uppkommer ganska snart, vad som ska göras när grunden är lagd? Hur går man vidare och fördjupar kompetensen? Många önskar en starkare koppling till hur de digitala verktygen kan vara ett stöd för att utveckla olika ämnen. En lärare i engelska eller svenska har inte riktigt samma behov som en lärare i matematik eller fysik. Här är det viktigt att lärare ges möjligheter till fortsatt kompetensutveckling. Det finns möjligheter för universitet och högskolor att ta del och vara en aktiv part i den utvecklingen. Det förutsätter att det finns ett intresse hos forskare och lärarutbildare att på lika villkor gå in i gemensamma utvecklingsprocesser. Det handlar dels om att utveckla nya metoder och ny design av specifika kursmoment, dels att utarbeta digitala lärresurser som direkt kan användas i och utanför klassrummet.

CeLeKT-gruppen från Linnéuniversitetet under ledning av Marcelo Milrad, tillsammans med elever och lärare från Kronoberg skola i Växjö, visade mycket konkreta exempel på hur man kan utveckla undervisningen i naturvetenskap och matematik. I ena fallet användes sensorer, handatorer och mobiltelefoner, i andra fallet innovativ användning av interaktiv skrivtala. Den här typen av aktiviteter är tidskrävande att utveckla själva på skolorna, men i ömsesidigt samarbete där både lärare och elever involveras blir det möjligt att gå utanför de gängse ramarna.

 

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,


Om konsten att visa vad ett problem är

En fantastiskt inspirerande film om hur man gör om problem (i matematik och fysik) så att de blir motiverande och så att eleverna inser vad problemet är.

I stället för att ge en handfull informationselement där uppgiften är att hitta rätt formel där de passar, eller till och med bara hitta vilken information som ska stoppas in var i formeln så föreläser Dan Meyer om "tålmodig" problemlösning, där den främsta uppgiften är att hitta själva problemet.

I hans form av didaktik frågar man inte efter formeln för att få veta hur lång tid det tar att fylla en vattentank -- i stället skapar man en film, eller annan multimedial representation, för att visa någon som fyller en vattentank. Och elevernas viktigaste uppgift blir att titta på filmens långsamma fyllande av tanken. Och till slut tänker de "Men hur lång tid kan det ta att fylla tanken?!" Och det är själva vitsen med uppgiften -- att eleven själv ser problemet!

I den här undervisningsformen blir kanske det viktigaste med IT att skildra verkligheten på ett rikt sätt så att man kan ta med sig viktiga aspekter av yttervärlden in i klassrummet och där kunna studera dem.

/Simon Winter

Torrsim i matematik

Katrin Lindwall skriver på sin blogg En hel del matematik om vikten av motivation och förståelse. Hennes dotter blir inte stimulerad av den "torrsimsmatematik" som tillämpas i skolan. Hon hänvisar till en intressant artikel av Peter Gärdenfors, publicerad i Sydsvenskan tidigare i vår. Jag känner igen det som Katrin skriver i det mina egna barn upplevt. De är vuxna nu och har lämnat skolan, är kreativa och hittar sin väg i livet, men inte inom matematikens område. Hur länge dröjer det innan vi får en Wow-faktor i matematikundervisningen?

Jag läser i söndagens DN (tyvärr inte i nätupplagan) om att jakten på morgondagens teaterpublik börjat . Enligt Benny Fredriksson, chef för Stockholms statsteater består publiken där till 74 % av kvinnor. Medelåldern är stigande, strax under 60. "Vi borde lära oss av idrotten hur vi lockar en manlig publik", säger Benny Fredriksson. Om man tittar på ansökningssiffrorna till lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet (som inte på något sätt skiljer sig från andra lärarutbildningar) kanske fler borde lära av idrotten:

Biologi mot gymnasiet: 0 sökande som förstahandsval.
Kemi mot gymnasiet: 0 sökande
Fysik/matematik mot grundkolans senare år och gymnasiet: 1 sökande
Matematik mot grundskolans senare år och gymnasiet: 7 sökande

Att jämföras med:

Idrott mot grundskolans senare år och gymnasiet (Campus Växjö): 44 sökande som förstahandsval
Idrott, rörelse och hälsa mot grundskolans senare år och gymnasiet (Campus Kalmar): 34 sökande

Kan det ligga något i Peter Gärdenfors tal om motivation och förståelse?


Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Erfarenheter av temagruppen "AMULETS"

AMULETS står för "Advanced mobile and ubiquitous learning environments for teachers and students", och handlar alltså om hur man med avancerad mobil teknik kan skapa lärmiljöer för elever och lärare som ska finnas med "överallt" och inte specifikt i klassrummet.

AMULETS är ett projekt som framför allt är väl integrerat med forskningen vid avdelningen för medieteknik vid Linnéuniversitetet och de övriga aktiviteterna vid forskningscentret CeLeKT (Center for Learning and Knowledge Technologies), men också sedan lång tid med skolor i regionen. (Det är möjligt att jag själv inte är den bäst lämpade att skriva det här inlägget om erfarenheter, eftersom jag själv är verksam vid samma avdelning, delvis i närliggande projekt.)

Temagruppen har en hemsida och en blogg, och från forskningsgruppen CeLeKT finns det också en sida för projektet.

Det finns en slutrapport från del 1 av projektet, och en från del 2. Del två är kort, intressant och välskriven, och innehåller en hel del ganska avancerade pedagogiska experiment. Eller vad sägs om följande:
I mitten på maj kom 6 elever till universitetet. Två av dessa kom från en mellanstadieskola i Växjö och övriga var årskurs 7 och 8-elever från två olika högstadieskolor. Aktiviteten började i klassrummet där deras uppgift presenterades. Den gick ut på att som arkitekt rita och designa ett hus som skulle placeras på campus. Byggnadens höjd respektive totala volym begränsades av Teleborgs slotts höjd och diametern av Amphium. Därefter delades de in i två grupper och varje grupp försågs med två mobiltelefoner. Den ena telefonen var ”huvudtelefonen”, som gav grupperna olika slags information, till exempel visades en karta i displayen, när de befann sig inom rätt område (via telefonens GPS). Den andra telefonen var att betrakta enbart som ett verktyg vid avståndsberäkningarna.
Grupperna gav sig iväg ut och mot Slottet. När de befann sig inom rätt område ringde huvudtelefonen. På displayen kunde de då läsa den första uppgiften. Här skulle eleverna uppskatta höjden och mata in värdet i telefonen. Om svaret höll sig inom rätt marginaler, fick eleverna nästa uppgift. Den bestod i att med en träpinne syfta höjden på slottet och sedan ”lägga” det avståndet på marken. När detta var gjort kunde de med hjälp av mobiltelefonerna mäta avståndet med hjälp av GPSen och därefter mata in sina erhållna värden. Här kunde eleverna be om att få ledtrådar eller hjälp i form av korta filmsekvenser.
När eleverna mätt och beräknat de värden som de behövde fortsatte aktiviteten inne i klassrummet. De introducerades där till programmet Google SketchUp. Med hjälp av det här programmet och de uppmätta värdena påbörjades arbetet med att designa en ny byggnad (3D) på campus. Dagen avslutades med att elevernas byggnader exporterades till ett annat program och med hjälp av augmented-realitytekniken (AR) (se länken till filmen om AR i sidan 4) kunde alla husen visualiseras i 3D på salens interaktiva tavla.
Filmen som omtalas är denna film:


Ja, det har förstås krävts mycket både tekniskt och pedagogiskt utvecklingsarbete för att få till en sammanhängande lärmiljö mellan utomhusmiljö och klassrum, och mellan mobil teknik och fast IT-infrastruktur. Däremot är det i princip ingen specialutrustning inblandad, utan allting som används är konsumentprodukter.

Temagruppens arbete har resulterat i en lång rad publikationer och presentationer. Jag hoppas återkomma till gruppens erfarenheter i ett kommande inlägg.

/Simon Winter

Gapminder, AV-Media och Linnéuniversitet i samarbete

Nu är det klart! Internetfonden har beviljat projektmedel till AV-Media Kronoberg som i samarbete med Linnéuniversitet, (Ung Kommunikation och CeLeKT-gruppen), går in i ett ettårigt samarbete med Gapminder och Hans Rosling. I samarbetet finns också företaget Lekolar AB (fd Brio) som bl.a. är leverantör av Cleverboard

.


Syftet är att utveckla metoder och modeller som kan användas i undervisning, i skola och lärarutbildning för att öka förståelsen för vår omvärld genom att använda visualiserade data. Så här skriver vi i ansökan:

"Med hjälp av pilotgrupper på skolor i Kronoberg, Kalmar och Blekinge län samt lärarutbildningen vid Linnéuniversitet ska vi utarbeta lärmoduler som syftar till att tolka och bearbeta visualiserade data. Med lärmodul avses lektionsförslag, lärarhandledning, elevaktiviteter och bakgrundsfakta som kan användas i konkreta undervisningssituationer. Centralt i lärmodulerna är interaktivitet med hjälp av de resurser som finns på nätet. Med utbyggnad av interaktiva skrivtavlor i alltfler klassrum ökar möjligheterna att utveckla användningen av visualisering i undervisningen."

Det är en stor utmaning. Datamängder växer exponentiellt. Utbyggnaden av Internet ger oss en väl utbyggd infrastruktur där det finns utomordentliga möjligheter att öka omvärldsförståelsen genom att beskriva och visualisera olika  samband. Hans Rosling är en föregångare på området. Nu senast vann han en stor seger då Världsbanken bestämde sig för att släppa data fritt för bearbetning. I pressmeddelandet från Världsbanken gavs ett direkt erkännande till honom. Även andra möjligheter till visualisering av offentliga data finns med tjänster som bl.a. Google utvecklar.

En huvudfråga för skolan är att lärare i ganska liten utsträckning medges tid för fördjupning av kunskaper på detta område. Det innebär att skolutveckling tar lång tid. Det är vår övertygelse att olika typer av lärmoduler som på olika sätt illustrerar hur detta kan användas i undervisning är nödvändiga att ta fram. I det samarbete som vi nu under flera år utvecklat inom forskning (CeLeKT), grundutbildning (Ung Kommunikation) och skolverksamhet (AV-Media), har vi tre nödvändiga ben som behövs för att skapa resurser som stödjer lärarnas kompetensutveckling. Det är också det långsiktiga målet med vårt samarbete. Att på detta sätt få stöd av Internetfonden gör arbetet än mer intressant och spännande.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Erfarenheter från temagruppen "Film och medier i lärarutbildning och lokal skolutveckling"

"Film och medier i lärarutbildning och lokal skolutveckling" är en grupp som arbetade 2007-2009 knuten till högstadieskolan Teleborg Centrum och gymnasieskolan Kungsmadskolan, i Växjö.
Projektet har haft sitt huvudfokus på produktion och konsumtion av film, men även haft bloggar som plattform, främst för statusuppdateringar från de olika delprojekten.

Man har satsat på två kategorier av filmer: "Relationer" och "Nyhetssändningar" men jag lyckas inte hitta länkar till exempel på någondera! 40-45 filmer beräknades man producera per år.

Ett av de viktigaste medlen för att sprida elevernas arbeten med filmer har varit föräldramötena -- först i form av extra möten, men sen har filmerna fått ta plats på de ordinarie mötena, med god uppslutning och gott resultat. Detta har uppskattats av både elever, personal av föräldrar, och de framhåller filmernas roll som något konkret att diskutera på mötet.

Det har varit många personer involverade: flera hundra elever från Teleborg Centrum, ett trettiotal från Kungsmadskolan, ett tiotal lärarstudenter från Linnéuniversitetet, ett dussintal lärare från högstadium, gymnasium och universitet. 

Mathias Ahrn och Jan-Eije Hammaräng har också informerat om projektet via öppna föreläsningar i södra Sverige.

Från projektet finns en blogg, och från Teleborg Centrum finns en för pedagoger och en för elever.

Mer information finns i en artikel på ungkommunikation.se om projektet. Projektet har också nått ut i lokala medier genom en artikel i Smålandsposten.

Det är mycket underförstått i den slutrapport som jag har läst, som delvis gör det svårt att hitta relevant information att förmedla, men jag hoppas återkomma med mer information om temagruppen!

/Simon Winter

Clicker 5 Allmänna intryck av att använda datorn med små barn

Clicker 5 Allmänna intryck av att använda datorn med små barn

Studenterna har nu kommit tillbaka från sin VFU på drygt 30 förskolor där de tillbringat 5 veckor med 1-5-åringar. Alla har formulerat sina erfarenheter av lärprogrammet Clicker 5 under följande rubriker: Detta gick bra, Detta fungerade mindre bra, Detta skulle ha kunnat göras på annat sätt samt Detta lärde jag mig. En redovisning av hela materialet kommer senare, när jag hunnit bearbeta all text. I det här inlägget vill jag bara reovisa de allmänna intrycken som studenterna förmedlar och som kan delas in i uttlanden som är huvudsakligen negativa, positiva eller mittemellan.

Negativa uppfattningar om datorer
En ovanlig men dock tydligt uttryckt uppfattning kom från en student som var generellt negativ till datorn redan från början, p.g.a ovana vid att själv använda datorer. I det här fallet ses datorn är ett arbetsredskap att försöka »bli vän med« men det är så besvärlig att datorn betraktas som »en tidstjuv«. Här uttrycks ingen förställning om att datorn kan ha värde för barnens lärande och studenten säger till och med att »det känns som att vi ska höja förskolans status genom att visa IT-kompetens«.
En annan uppfattning, som delas av flera, är att de tycker barnen är för små och tror inte de är så intresserade av datorer ännu; de menar att IKT passar bättre för skolbarn eller i alla fall inte för barn under 5 år. Man ser »leken som en väg till lärandet och fångar upp vardagliga situationer där ett lärande är möjligt.» Det verkar som om den här studenten inte har tänkt på att man kan leka vid datorn utan förknippar lek med sånt som barn leker på förskolan. Jag tolkar det som att de menar att en dator inte ingår i »vardagliga situationer«.
Vidare förkommer fortfarande den uppfattning, som förr dominerade, nämligen att man är »väldigt negativ till att använda datorn redan i förskolan bara för att jag tycker att »barn sitter vid datorn mycket ändå« och denna uppfattning hade man redan från början.
Slutligen hittade jag också exempel på en annan gammal föreställning, den att man ska skydda barnen från samhällsutvecklingen. Redovisningen av de negativa föreställningarna avslutas här med ett längre citat som väl speglar den här känslan som flera studenter fortfarande uttrycker:

»Samhället blir allt mer beroende utav media idag och det finns idag, tyvärr enligt mig, tekniska saker överallt. Jag kan känna missnöje att samhället påverkar skolan och dess verksamhet så mycket att man utformar dataprogram/lärprogram för barn i förskolan. Barnen bör vara barn enligt mig! De behöver röra på sig och utforska världen, inte sitta vid en dator redan vid tre års ålder.«

En grupp studenter ser alltså huvudsakligen negativt på datorn i sig. Om vi jämför med förra årets VFU-uppgift, då alla studenter bl.a. testade att låta dessa små barn på 2-5 år själva fotografera med digitalkameran, kan vi konstatera att även då trodde alla studenterna att barnen skulle var för små och kom tillbaka mycket positivt och glatt överraskade. Det är alltså ett stort gap mellan attityden till olika typer av digitala verktyg och just datorn upplevs tydligen som mer hotfull mot barnens liv än digitalkameran. Den frågan ser jag fram emot att diskutera med studenterna nästa gång.

Positiva uppfattningar om datorer
En annan grupp studenter hade sig redan från början generellt positiva tankar om datorn som kunde uttryckas i allmänna ordalag: »Så att arbeta med datorer tror jag absolut kan vara en bra idé för att stimulera barns lärande och utveckling.» De tycker  också att man ska välkomna datorn som ett verktyg, då det är en del av utvecklingen och att man ska blicka framåt för förändringar. Man tyckte inte alls att barnen var för små, snarare tvärtom bör man börja tidigt:

»Det är bra att de lär sig använda en dator tidigt i inlärningssyfte för det finns många bra läroprogram som man kan ha i datorn. Idag behöver man ha en god datorvana för att kommunicera med omgivningen både privat och på arbetsplatser och det kommer knappast att minska.«

Även de som först var skeptiska kunde ibland ändra uppfattning :

»Innan jag körde igång detta projekt med Clicker 5 var jag först lite tveksam till att så små barn kunde sitta vid en dator. Men nu efter att jag har avslutat projektet vet jag att det funkade alldeles utmärkt men med en vuxen bredvid.«

»Jag var nog ganska skeptisk till att det skulle fungera att använda Clicker till någonting och denna känsla blev allt starkare när jag insåg att mitt första projekt skulle vara omöjligt för mig att genomföra. Men när övningarna blev på barnens nivå insåg jag att det var en mycket givande övning. Mina egna tankar om IKT har på detta sätt förändrats till mer positiva.«

Vad var det då som var så bra ? Jo det ansågs vara allmänt stimulerande för barnen att använda datorn:

Datorn väckte nyfikenhet.
Det är roligt för barnen.
Mina 3 åringar hade ett stort intresse av just datorn som redskap.
Barnen tryckte och petade och kom fram till att den inte var farlig på något sätt.
De satt betydligt längre än vad jag hade tänkt mig att de skulle göra.

Det kom även fram en del allmänna kompetenser som man trodde kunde utvecklas med stöd av datorn :

Den kan stärka ett barns självförtroende.
Den är ett stöd till att få mer kunskap om språket.
Den kan kan bekräfta barnens tidigare kunskaper och samtidigt utmana dem till nya.
Barnen samarbetade med varandra för att lösa och stödja varandra i uppgifterna.

Det var intressant att se hur de positivt inställda studenterna bidrog med mer allmänna reflektioner och visade att de tänkt nytt. T.ex tyckte någon att det var »kul att se hur barn förhåller sig till datorer, och att leken finns med även där«, dvs. man satte inte datorn i motsättning till lek som vi kunde se en mer negativ student göra. De gjorde också kopplingen till hemmets datoranvändning, där »barnen ser sina föräldrar och syskon sittandes framför den och blir överlyckliga när de får göra detsamma.» En del studenter uttrycker också hur de gjort nya upptäckter om lärande:

»Det jag finner mycket intressant är hur enkelt och självklart barnen tar till sig nya metoder. Tänk om vi vuxna kunde agera likadant vid nya lärsituationer, vad mycket vi skulle kunna ta till oss.«

»Det har varit kul att se att barn lär sig så fort. Det har varit häftigt att få vara med och se dessa ögonblick när ett barn lär sig att peka och klicka med musen, från att alldeles tidigare inte kunnat det alls.«

Slutligen kommer det fram kritik till förskolans generellt negativa attityd till datorn :

»Forskare menar att det i är viktigt hur miljön är organiserad i förskolan, för att barn ska kunna utveckla sin kompetens. På alla förskolor jag varit på så finns en dator tillgänglig, men får inte alltid användas och ibland känns det som en del lärare gärna ser att barnen sysslar med någonting annat än att just sitta vid datorn.«

Det verkar som de positiva studenter ser möjligheter där de negativa studenterna ser faror. Den skillnaden ser jag också som spännade att diskutera med dem när jag möter dem nästa gång. Man kan fråga sig om inställningen att betona »möjligheter kontra hot« bara gäller datorn eller om det är en mer generellt attityd som ligger bakom. Det är viktigt att vi också noterar att inte alla ser datorn i svart eller vitt utan, som vi ska se nedan, har en del studenter en nyanserad attityd av mittemellan.

Mittemellan-uppfattningar om datorer
Detta mittemellan uttrycks ofta av studenter som ser just både möjligheter och hot, som visar i förjande citat:

»Därför vill jag inte säga att datorn ska ta över något utan som sagt, det är en av många vägar för att möta de olika behov och intressen som finns hos barnen.«

»Jag tror ändå att sådana här program är ett bra komplement till pedagogerna och tycker inte att de ska ta ut varandra utan i lagom dos är det nog bra.«

»Innan har jag inte tänkt på att datorn kan vara ett hjälpmedel för barn när de ska lära sig språk och likande, vilket har visat sig positivt men som jag sagt innan tror jag inte att datorn kan ta över lärandet.«

För en del finns alltså ett bekymmer med datorn, trots att man efter VFU:n ändrat på en del av sina förutfattade meningar och nu ser ett stort värde för barnens lärandet. Detta bekymmer verkar handla om bristen på tid och föreställningen att penna och papper fortfarande är det viktigaste redskapet.

»Innan jag började med detta projekt var mina tankar om IKT i så låga åldrar som i förskolan inte så positiva. Jag tyckte inte att det var något som de skulle pyssla direkt med, och jag tänkte inte på att de kunde lära sig många saker med hjälp av datorn. Under projektets gång har jag dock ändrat uppfattning. Jag har nu insett att det är ett bra sätt för barnen att öva på olika saker så som att skriva, para ihop, klockan, namn på olika djur osv. Det jag ser som negativt är att det tar så mycket tid och att personalen på en förskola oftast inte har den tiden. Jag är även lite rädd för att det kan bli för mycket tid vid datorn, om den väl introduceras. Det viktigaste för mig är ändå papper och penna när barnen är små, och att barnen lär sig skriva bokstäverna på det sättet. Datorn kan dock fungera som ett bra komplement!«

Dessa »mittemellan-studenter« uttrycker ett dilemma vi måste hantera, diskutera och försöka förstå. Jag tror också att vi borde ägna mer tid åt att prata om datorn som en värdefråga; det går inte att tvinga människor att överge sina värden men vi måste nog om och om igen förklara att vi inte tänkt att ersätta ALLT med datorer. Varför en del människor, till och med ganska många, uttrycker denna rädsla är fortfarande ett mysterium för mig.

Anne-Mari Folkesson
Bitr. projektledare i Ung Kommunikation

Tankar från Solveig

Ett mycket spännade mail från min kollega (och granne på Öland!) Solveig Hammarbäck.  Innehållet talar för sig själv och illustrerar på ett fantastiskt sätt den tid vi är inne i:

 

Hej Lennart,

Jag måste berätta för dig om en aha-upplevelse jag fick häromdagen och som jag anar är relaterad till ditt intresse för hur ”ung kommunikation” ska kunna förverkligas i skolans värld. Alltihop började med att jag en kväll satte mig och såg filmen Julie och Julia på DVD. Den har kanske mest blivit känd för Maryl Streeps kongeniala rolltolkning av Julia Child, den amerikanske kokboks­författaren som under 60- och 70-talet (bl.a. i teve) lärde amerikanarna att laga och uppskatta fransk mat. I filmen får man följa Julia Childs liv som medföljande hustru till en ambassad­tjänsteman i 50-talets Paris och hur hon med energi och oförvägenhet skaffar sig kunskaper från de finaste matlagningskurserna som hon sedan översätter till recept anpassade för de amerikanska husmödrarnas behov.

 

Men filmen har också en modern parallellhistoria om den unga Julie Powell som hyser författardrömmar men under de första åren av 2000-talet försörjer sig i telefonslussen till en institution för sociala frågor. Hon vantrivs med jobbet men upptäcker att hon genom sitt matlagningsintresse kan lyfta hemmakvällarna med mannen till riktiga höjdpunkter i tillvaron. Så föds tanken att använda författarambitionerna för att skapa en blogg för att nå ut till andra matlagningsintresserade. För att få en ram till projektet bestämmer hon sig för att låta bloggen bli en utmaning: hon ska under ett år laga sig igenom alla de 524 recepten i Julia Childs kokbok Mastering the Art of French cooking (1961) och rapportera om det i bloggen. Den blir så känd och uppskattad att Julie Powell senare kan ge ut en bok om bloggåret och till sist bli en riktig författare.

 

Filmen var underhållande med många intressanta miljöer både från Frankrike och USA, men framför allt gjorde den mig nyfiken på den bakomliggande verkligheten. Vem var egentligen Julia Child, och vad hände med henne efter bokframgångarna och teveprogrammen? Jag började googla förstås, och hittade en del intressant material och annat som jag bara ögnade igenom, men så plötsligt hamnade jag mitt inne i den blogg jag just sett på filmen, The Julie/Julia Project. Där låg den, i den riktiga verkligheten, den som jag just avnjutit som filmad fiktion.

 

Först trodde jag nästan inte på den; det var nog bara fejk. Men så började jag känna igen mig från filmen och min misstro förvandlades till entusiasm. Det kändes som om filmen öppnade sig och med bara några musklick kunde jag själv få möjligheter till fortsatt utforskning av det innehåll som filmen bara visat en bråkdel av. Tanken svindlade när jag tänkte på allt annat intressant material, bilder, brev, uppteckningar, handlingar som ligger eller som snart kommer att ligga ute på internet, och som vi alla har tillgång till. Det är ju det materialet som forskarna hittills har haft ensamrätt till och som de serverat oss i olika textformer efter filtrering och bearbetning utifrån deras speciella behov och önskemål. Nu finns det alltså inom räckhåll för oss alla, och det är väl det materialet som vi i skolan borde låta eleverna använda och själva bearbeta till olika typer av texter. Inte ska vi väl nöja oss med att de klipper och klistrar ihop redan hårdredigerade uppgifter från Wikipedia, när verklighetens texter – i vid bemärkelse – finns vid nästa musklick!


Digitala sagor och emergent literacy del 2


Här kommer en fortsättning på artikeln «Click on Me! An example of how a toddler used techology in play» av C. R. Smith i Journal of Early Childhood Literacy. I första delen beskrevs hur James blev observerad av sin mamma när de tillsammans använde CD-ROM-sagor. I del 2 beskriver och tolkar författaren barnets lek i andra kontexter, därav rubriken Dekontextuell lek. Den här delen handlar om hur barnet i leken visade sin förståelse av tekniska begrepp. Enligt författaren är en viktig del av resultatet att, studien ställer frågor, dels kring nya begrepp för literacy i relation till ny teknik, dels kring frågor om vad internalisering av teknikbegrepp betyder för utvecklingen av emergent literacy hos barn idag. Inledningsvis presenterar författaren även sin tolkningsteori.

Dekontextuell lek
James upplevelse av komplex interaktiv text ledde till dekontextualiserade iscensättningar, dvs. han lekte hypertext. Hans reaktioner under aktivteterna med mig och CD-ROM-berättelserna blev internaliserade och resulterade i rollek vid andra tillfällen.
Om vi definierar dekontextualiserad datorlek i termer av rollek, ger det ett nytt perspektiv på värdet av denna upptäckt. Vi kan då utgå från Vygotskijs föreställning om: «abstrakta transformationer av objekt och roller i lek och deras direkta relation till utvecklingen av symbolanvändning i läsning och skrivning.» I aktuell forskning kommenterades denna teori med att : «det börjar klargöras att vissa grundläggande mentala processer kan var samma i både lek och literacy». Man menar att när man låter någonting «stå för» något annat, liknar det sätt som tryckta ord står för det talade språket. Förmågan att använda och förstå symboliska representationer i en kontext kan sedan överföras till en annan kontext. Med andra ord upptäckte James hur han kunde använda de abstrakta symboler som krävs för att utveckla literacy när han i lekens form började använda sitt finger, sin röst och sina rörelser som representationer för musen och olika objekt på datorskärmen.  
James användning av teknik och därpå följande dekontextualisering av tekniska verktyg var delar i hans kulturella utveckling och internaliserades samtidigt som han ökade förståelsen av tekniska begrepp. Vygotskij menar att tekniska verktyg (artefakter) medierar mänsklig aktivitet; han antar att barnen lär sig och prövar upptäckter som en del i sin kulturella utveckling och under praktiserandet internaliseras upptäckten. James visade att han kunde återskapa händelser utanför den ursprungliga kontexten; tekniken blev en del av hans identitet och hans sätt att förstå världen.
I rollek lär sig barn att skilja på betydelse och objekt. På ungefär samma sätt som James använde sin kropp som ett hypertextobjekt, kan ett barn ta en träkloss och leka att det är en telefon. Förr kunde man se hur barn låtsades «slå» en siffra på en rund skiva på klossen medan ett barn idag «knappar in» siffror på samma kloss. På så sätt kan man se barns förståelse av kulturen och dess tekniska artefakter.
James rollek kan också liknas vid den lek man sett barn hitta på efter att ha fått ta del av vanliga böcker. Sådan lek kan direkt relateras till literacyutveckling; den visar hur barn både förstår innehållet och förstår sin värld. Både James och dessa barn visar i leken liknande beteende; de iscensätter olika delar av berättelsen och de iscensätter även sina frågor om världen. De sätter också igång och letar efter leksaker och andra saker som kan relateras till boken.
James lek blev mer och mer utvecklad i takt med att hans upplevelse av tekniken ökande. Under mer än en veckas tid lekte James något han kallade CD-ROM-leken. Han lekte på egen hand men ibland bjöd han in sin pappa och mig i leken. James hittade en spegel i sin systers rum och in den kunde han lätt se sig själv. Den hade formen av en datorskärm och han använde den som en låtstasdator och började leken framför spegeln genom att säga: «Klicka här om du vill att jag ska läsa för dig och klicka här om du vill leka i sagan». Han höll upp händerna för att visa var man skulle klicka i spegeln. Det här scenariot är en del av hans faktiska upplevelsen av CD-ROM-sagan och det är så man inleder varje saga. James klickar på en ikon för att välja att lyssna eller interagera med hypertexten. Under CD-ROM-leken iscensatte James hypertextsagan och växlade mellan att vara den berättare och de figurer i hypertexten som klickades på. Han till och med rörde sig från rum till rum varje gång han låtsades klicka för att byta sida. Varje rum i huset var en ny sida, där det ingick berättad text och nya objekt att klicka på. James lek är alltså en sådan symbollek som beskrevs ovan, där föremål kan omvandlas och leken iscensätter berättelser.
För James var hans upplevelse av CD-ROM-sagan en integrerad del av hans vardag. Han fick syn på världen på ett nytt sätt och inkludering av teknik var uppenbar. En dag när jag sa till James att han skulle klä på sig, svarade han: «Om du klickar på mig sätter jag på min skjorta.» I det exemplet visade James inte bara sin förståelse för hypertexter på ett dekontextualiserat sätt utan han använde den som ett redskap för social interaktion. Det påminner om vad andra literacyforskare funnit i relation till vanlig böcker, dvs. barnen använder ofta bokrelaterad lek för att kontrollera sociala situationer och för att utforska problem. Om vi utgår ifrån forskning om emergent literacy och kopplingen mellan lek och literacy, kan vi se hur James lekbeteende kastar nytt ljus över möjligheten att använda teknologi för att stödja utvecklingen av emergent literacy.

Samverkan mellan literacy- och teknikfärdigheter vid användning av CD-ROM-sagor
Tidigare studier av CD-ROM-sagor har visat att en grupp 9-åringar förstod innehållet i dessa sagor bättre än en en grupp barn i samma ålder som använde traditionella böcker. Man har också visat att barn i förskoleklass ökade sitt ordförråd när de använde CD-ROM-sagor. Andra studier visade en ökad motivation att läsa. Dessa studier visade en koppling mellan CD-ROM-sagor och utvecklande av literacy-färdigheter. Senare forskning antar emellertid att tekniken kan användas för att utveckla literacy genom lek. Eftersom kopplingen mellan lek och datorer har visats i upprepade studier och eftersom det finns en klar koppling mellan lek och literacy, verkar det vara en fruktbar idé att använda CD-ROM-sagor för att utveckla literacyutveckling genom lek.
Tekniken verkar påverka hur barn tänker och utvecklar literacy och vi får härmed en utvecklad syn på literacy och vi får nya sätt att definiera literacy. Det väcker flera nya frågor. Vad betyder teknik för en ny generation? Hur har den internaliserats? Hur skapar den deras tänkande? Hur syns den i deras lek och hur kommer deras lek att påverka deras literacyutveckling? Det här är viktiga frågor för det nya milleniets barn.Flera forskare menar att vi måste utveckla ett metaspråk som inkluderar verbala och visuella meningsskapande processer, som finns i de elektroniska texterna. Användandet av datorer kommer att ge nya insikter i literacy. Lärare som har en utvidgad syn på literacy-pedagogik, och som inkluderar teknologi, möjliggör nya föreställningar om barn som sofistikerade meningsskapare.
Låt oss avslutningsvis fundera på ett exempel på James tänkande som jag nyligen fick syn på, när han kom och berättade att han haft en otäck dröm. Innan jag hann trösta honom berättade han hur han gjorde för att inte bli så rädd. Han sa att hans drömmar var som en dator. Han kunde klicka på en otäck dröm och på en bra dröm. När han fick en otäck dröm kunde han använda sin «drömmus» för att stoppa drömmen och klicka på en bra dröm. Han sa att det var lätt för han hade sin «drömmus». Han använde alltså sin förståelse av tekniska begrepp för att hjälpa sig själv när han blev rädd. Jag menar att det är ett fascinerade exempel och en indikation på betydelsen av teknik i våra barns liv. James upplevelse av teknik i form av CD-ROM-sagor ledde till en internalisering av tekniska begrepp som nu finns där i hans undermedvetna. Han är 5 år.