Digitala sagor och emergent literacy

Click on Me! är titeln på en intressant artikel, som enligt författaren handlar om emergent literacy och datorer, men jag tycker den handlar lika mycket om digital literacy hos små barn. Här beskrivs hur ett barn, under ett års tid (2,5 - 3,5 års ålder) fick använda och uppleva sagor på CD-ROM tillsammans med sin mamma, som själv var den forskare som gjorde studien. Nedan följer en översättning/sammanfattning; för den som vill läsa hela artikeln i original är referensen:
Smith, C. R. (2002). Click on Me! An example of how a toddler used techology in play. Journal of Early Childhood Literacy, 2, 5-20.

Inledning
Jag tittade på James och hans pappa när de åt lunch. Medan James åt, tittade han på sin pappa och utropade: Klicka på mig! Hans pappa pekade på honom och sa: Klick! Då började James genast sjunga en nonsensvisa, precis som en ikon skulle göra när man klickar på den. När han slutat sjunga, vände han sig till sin pappa och pekade på honom med ett finger och sa «Klick!». Hans pappa svarade genom att ta en tugga på sin smörgås och utropa: «Mums!»  James kunskap om hypertexter utvecklades när han tillbringade ett år (2,5-3,5 års ålder) med att använda CD-ROM-sagor tillsammans med mig. Den här typen av fallstudier på egna barn, som görs för att undersöka literacyutveckling, är inte helt ovanlig för barnsspråksforskare.  Man menar att värdet ligger i kunskaper om kontexten. Det faktum att studien görs i ett naturligt sammanhang anses också som en styrka.

Metod och kontext
En videokamera placerades i James rum för att fånga både spontana händelser i hans lek och även vårt gemensamma hanterande av de digitala böckerna. Det som hände utanför lekrummet (t.ex. på bilresor och på lekplatsen) noterades i en dagbok. Data inkluderar minnesanteckningar, min dagbok, observationer av läsbeteende, beskrivningar av handlingar och bandat tal samt utskrifter av videoband. Materialet kategoriserades och analyserade både under tiden för datainsamlingen och efteråt. Data ingick i en större studie men i den här artikeln fokuserar jag endast på upplevelsen av CD-ROM-sagorna och det lekbeteende som sedan kunde observeras. Men CD-ROM-sagor menar jag tecknade hypertext-versioner av traditionella sagoböcker. James och jag använde en mängd olika titlar och det resulterade i att James utvecklade en ny förståelse för teknik, vilket kunde observeras i hans lek. Det var lika vanligt att James lekte att han var ett hypertextobjekt som att han var Batman.


CD-ROM-sagor och hypertext
Hypertexten är en speciell funktion i CD-ROM-sagor. Läsaren kan välja mellan att hoppa mellan olika avsnitt och/eller att följa texten linjärt. Genom att klicka på en karaktär kan den sjunga en sång, säga en mening, dansa eller länka vidare till något. En annan funktion är att hypertexten påverkar meningsskapandet genom att den kan vara mer eller mindre logisk. Ibland får alltid man samma respons på ett specifikt klick, ibland är det olika responser enligt en visst mönster. Vidare handlar det ibland om logiska (som hör ihop med sagan) respektive ologiska responser. James visade att han förstod både olika mönster och ologiska responser. Ett exempel på mönster är: X-X, X-X, X-X (click-drink, click-drink, click-drink). Ett annat mönster är: X-X, X-Y, X-X, X-Y (click-bite, click-drink, click-bite, click-drink). Ett exempel på ologiska (eller normbrytande) responser kan vara att man räcker ut tungan (vilket inte hör till normen vid ett matbord).

Studier av datorer och lek
Studier inom detta område fokuserar ofta på att kategorisera lek vid datoranvändningen i relation till ålder och begreppsbildning. Exempel på kategorier är undersökande lek, funktionell lek, regellek, låtsaslek, konstruktionslek. Vidare visas en progression från «lekbeteende vid datorn» till «symbolisk lek». Dessutom har man sett att barn använder sin lekförmåga vid datorn på samma sätt som med vilket annat lekmaterial som helst. Den lek som associeras med datoranvändning innehåller språkanvändning och utveckling av ny förståelse. T.ex. har man i en studie funnit att, om det finns datorer vid s.k. «play centers», började barnen använda mer symboler, blev bättre på att använda tangentbordet, fick bättre förståelse av datorprocesser och ett ökad ordförråd. I den sistnämnda studien användes emellertid datorn på ett experimentellt sätt och inte en naturlig kontext. Sådana studier saknas och denna fallstudie av ett barn i hemmiljö bidrar således med ett nytt perspektiv.

James lärande och utveckling vid datorlek

Kontextuell lek
James gav respons till hypertexten på flera olika sätt. Vi kan relatera till teorier om emergent reading, som visar att det finns ett mönster i barns progression i läsning, som är typiskt för tvååringar. De benämner och kommenterar detaljer på bilderna. Denna fas av läsande övergår sedan i mer konventionellt läsande. I denna initiala fas integreras emergent reading i läsprocessen.      Faserna med CD-ROM-böckerna följde samma spår men eftersom det var hypertexter, fanns möjlighet till mer komplexa interaktioner med bilder och extramaterial. James började alltså benäma och kommentera hypertexterna men han gjorde också förutsägelser. Tex. kommenterade han en bok så här: «Titta mamma! Babyn tappar sin mat» men han kunde också säga: «Nu ska hon säga godmorgon». För James var alltså sagan något man gör lika mycket som något man läser.
Eftersom hypertexten är komplex blir också barnets responser komplexa. James upprepade den muntliga hypertexten, konstruerade mening tillsammans med mig, och försökte även kontrollera responserna. Vidare upprepade han enstaka yttranden hos de objekt han valde. Han visade uppenbar förtjusning och han vände sig ofta till mig.

J: Titta! Nu gör de rrrrr (Repons till hjul som snurrar och motorljud. Han klickade igen.) Hör du ljudet?

Ofta tittade han på mig och log när en figur började sjunga eller säga något som James tyckte var roligt. James deltog i hypertexten genom att repetera det han hörde men också genom att fråga, utvärdera och återberätta vad som hände och vi skapade mening tillsammans.

J:  Vad gör Stellaluna? Var är hennes mamma? Kommer hon tillbaka?
M: Kommer du inte ihåg? Hon kommer tillbaka alldeles i slutet.
J: Jag vill se om Stellaunas mamma kommer (Klickar på en figur och sen två gånger på     Stellaluna). Vad säger hon? Jag vet inte vad hon säger.

James frågade mig för att få sin världsbild bekräftad. I hans värld lämnar inte en mamma sin baby och han frågade flera gånger om mamman. James ville också vid flera tillfällen kontrollera responserna från hypertexten.

J:   Jag ska göra så han äter en bit.
M: Hur ska du gör det?
J:   Ät en bit! (Skrek till figuren och klickade på nästa sida.)
M: Nu ska vi se om han åt en bit.
J:    (Klickade på figuren och han åt en bit.)
M: (Klappar James på ryggen.) Du gjorde så han åt den.

Ett liknande sätt att kontrollera visas i nästa exempel.

J:  Vem är han?
M: Wendall. Han är elak. Han tog hennes hopprep.
J:  Jag ska göra så att han slutar med det. (Klickade flera gånger på Wendall.) Jag gör det en massa gånger. (Wendall lämnade inte tillbaka hopprepet.)

James vill så gärna kontrollera hypertexten att det blir viktigare för honom än att välja objekt och klicka. Han vill få figurerna att uppföra sig på ett sätt som stämmer med hans världsbild. Hans upplevelse av CD-ROM-sagor hade många dimensioner. Han lyssnade, svarade och upprepade texten när en berättarröst läste sagan. Han föreställde sig också vad figurerna skulle säga när han klickade på dem och han försökte kontrollera deras handlingar.

Ovanstående sammanfattning av artikeln visar exempel på lek- och literacyhandlingar. I nästa del av artikeln, Dekontextuell lek, gör författaren en tolkning där hon vill visa hur lek, symboler och literacy kan hänga ihop i barns utveckling, vilket jag återkommer till i ett annat inlägg.

/Anne-Mari Folkesson

Bitr. projektledare i Ung Kommunikation


Rapport från SITE 2010 (del 4 av 4)


Som sista inlägg från årets SITE-konferens vill jag berätta om Allison Rosset, Professor i Educational Technology vid San Diego State University, som brutalt tog död på den seglivade myten att IRL-undervisning (IRL=InRealLife) vida skulle överträffa online-lärandet.

 

De seglivade argumenten: ”Varför ska jag ändra på något? Det är faktiskt bra som det är”, ”Jag behöver faktiskt inte göra det här”, ”Jag har faktiskt inte tid”, samt ”Mina föreläsningar och mina relationer till studenterna är faktiskt helt unika och kan faktiskt inte ersättas”, kom helt på skam efter att Rosset formligen krossat dem till småsmulor.

 

Med hårdfakta i form av siffror, diagram och procentsatser visade hon på fantastiska skillnader i allt mätbart - genomströmningsgrader som slår genom taket, väsentligt förbättrade studieresultat och en kraftigt ökad studenttillströmning till kurserna.

Men, framför allt berättade hon med värme om de mer ”mjuka” faktorerna - studentrespons i form av beröm och glada tillrop, engagemang, inlevelse och vilja, samt inte minst den uppmuntran hon erhållit från såväl studenter som kollegor, människor som både IRL och online spridit ordet om Rossets insatser.

 

Förutom den rena glädjen över att ”bara” ha lyckats, var Rosset också överväldigad av den spin-off effekt som steget ut i nätverkandet gett henne, erbjudanden om jobb, inbjudningar till konferenser, referensgrupper, nätverk mm mm mm.

Och Rosset vet vad hon talar om  -  hon var länge en av de främsta förespråkarna för att inte ta sin undervisning ut på nätet och det med precis samma gamla argument som de hon precis ägnat sig åt att mosa. ”Men det är ju så”, som hon själv konstaterade: ”att även gamla hundar tydligen kan lära sig ett och annat. Och de behöver ju - talesättet till trots - inte sitta hela tiden”.

 

Från att i början av sin ”online-karriär” varit rätt och slätt nöjd med att på sin höjd få det mesta att fungera, ställer hon numera allt högre krav på både sig själv och sina studenter att online-kurserna ständigt ska ge mer och bli bättre, och hennes regelbundet återkommande resultatuppföljningar och kursutvärderingar visar att hon är på rätt spår.

 

För att inspirera andra till att både våga prova på, lyckas och (framförallt) vilja fortsätta, bjöd hon under sitt tal med följande paneldiskussion på följande framgångsrecept för onlineundervisning:

 • Skapa tydliga exempel för att underlätta kursstarten. Visa rent praktiskt hur t.ex. en portfolio bör vara upplagd och vad den ska innehålla, ge exempel på vad en multimodal berättelse är och hur den kan vara utformad, visa exempel på vad t.ex. en Ningprofil kan/bör innehålla för att uppnå ett kursändamål, eller varför inte hur en studentanvändarprofil i en lärplattform ska se ut, om du nu använder något av ovanstående.
 • Klargör dina förväntningar. Tala om för studenterna vad det faktiskt är du vill ha av dem!
 • Standardisera din meddelandehantering. Skapa standardsvar och -mallar du kan utgå ifrån i kommunikationen med dina kursdeltagare.
 • Använd erfarenheterna från föregående punkt till att vidareutveckla och förbättra din kommunikation. Tydlig och precis information är A och O för all onlineundervisning, oavsett forum.
 • Kommunicera ofta! Ett regelbundet, högfrekvent informationsflöde från dig - såväl formellt (kursrelaterat) som informellt (personrelaterat) - håller studenternas intresse och aktivitet uppe.
 • Odla brådskan! Var aktiv, svara snabbt på frågor och förslag och kräv lika snabba svar tillbaka.
 • Bjud på smarta onlineresurser och -tips som du känner till, vet är bra och använder själv.
 • Utvärdera och testa det du gör. Ofta! Involvera studenterna i testerna och lyssna till deras deras idéer, kritik och önskemål på förbättringar. Var inte rädd för att ändra.
 • Titta på vad andra gör och lär av dem.
 • Se till att både du och dina studenter publicerar ert arbete online. Sätt upp ett ning-nätverk och bjud in intresserade att delta i diskussionerna. Bygg vidare och utveckla.
 • Tänk efter och tänk om. Var inte rädd för att förändra och fortsätta utveckla.
 • Förutsätt ofullkomlighet. Vi är människor som använder teknik. Det kommer att krocka, så är det bara. Kan du förbereda dig på det, sparar du mycket tid och energi.
 • Sist men inte minst - agera som den MÄNNISKA du är. Försök inte VARA ett onlinesystem eller en lärplattform.

 

Mer om Allison Rossets idéer finns att ta del av på http://pinotnet.ning.com/ eller arossett på Twitter.

 

Over and out från SITE,

Susanna Nordmark

Bitr. projektledare, Växjö


VFU-seminarium om erfarenheter av Clicker 5

Nu har våra drygt 30 förskollärarstudenter varit på VFU i två veckor och skaffat sig erfarenheter av att använda Clicker 5 med 1-5-åringar och vi har samlat dem till seminarier och haft engagerade diskussioner. Uppfattningarna gick ibland gick isär men alla studenterna hade kunnat se ett värde även om de upptäckt både brister och svårigheter i praktiken. Någon påpekade också att de själva faktiskt inte kunde programmet så bra ännu och att de knappt kände barnen. Därför kunde de mycket väl tänka sig att en del svårigheter kunde lösa sig med tiden.

Attityder till programmet
Vi tyckte det var intressant att notera att det överhuvudtaget inte hördes någon generellt negativ attityd till datoranvändning med små barn. Det kan förstås tänkas att om majoriteten i en grupp är positiv så kommer inte negativa synpunkter fram. I teorikursen vi hade före VFU:n, användes litteratur om datoranvändning och därför har jag också kunnat se att många studenter ändrat uppfattning;  de menade att de nu insåg att datorn inte bara var en «spelmaskin», utan något man kan ha att «arbeta» med och att det «hör till vår tid» att man använder datorer. Vi kunde också konstatera att studenterna är mycket olika engagerade och kunniga i att själva hitta på, leta och ta vara på programmets alla möjligheter.  Uppfattningarna varierade alltså mellan att «man inte hade så stor användning av programmet» till att det var «jättebra». Det var också roligt att höra att flera handledare blivit intresserade och ville skaffa programmet.

Efter VFU:n ska studenterna redovisa sina erfarenheterna i en skriftlig rapport som jag kommer att sammanställa. I den här bloggen vill jag därför bara ge mina spontana intryck av hur de ser på programmet efter en mycket kort tid av användning i en helt obekant barngrupp.

Använding för små barn
När det gäller de allra minsta barnen (1-3 år), verkade det först som om programmet hade mycket begränsad användning. De flesta hade arbetat med färger för att lära barn känna igen och benämna färger kopplade till olika föremål. Många upplevde att så små barn inte orkade så länge eller var så intresserade. En student berättade att barnen hellre ville låna lärarens pennor (som låg brevid) och rita på papper och vi hade en diskussion om hur det kunde komma sig. En tanke var att det var «naturligt « för barn att börja med pennor. Denna föreställning ifrågasattes av andra studenter, som trodde att det berodde på att penna och papper var mer «konkret och lättare» för barnen att använda. Eller kanske det helt enkelt var lockande att få låna «frökens» saker.  Andra studenter hade helt andra erfarenheter av de minsta barnen, som visade att en del tvååringar gärna ville skriva på tangentbordet med förklaring att «det brukade pappa göra». Bland dessa små fanns det också barn som var mycket intresserade av själva datorn; barnen trodde knappt det var sant att de själva skulle få använda den och frågade förundrat «får jag??». Det verkade ändå som de flesta små barn inte orkade så länge utan ganska snabbt ville röra på sig. Den iakttagelsen ledde till en intressant diskussion om barns rörelsebehov och om det kanske var för tidigt att arbeta med så stillasittande aktiviteter med tvååringar. Tom och jag lutade år att studenterna kunde ha rätt i det. Detta tills vi träffade en ny grupp, där en av studenterna hamnat på en förskola där barnen var vana både vid datorn och vid att samarbeta. Studenten kunde berätta om två barn på ca 2,5 år, som satt och hjälpte varandra mycket självständigt i 40 minuter (!!??) utan att tröttna. Det verkar alltså som det finns stora skillnader och att tidig träning kan ge oanad effekt.

För lite äldre barn
De lite äldre barnen, 4-5 år, varierade också mycket när det gäller intresse. Flera studenter sa också att de haft svårt att hitta funktioner som inte var antingen för lätta eller för svåra. En del barn använde förstås programmet på oväntade sätt; de «busade» med programmet. Programmet är ju inte ett renodlat rätt- och felprogram och man blir inte stoppad om man gör fel. En student berättade följande: På skärmen visades två ekorrar och det är tänkt att man ska klicka på siffran 2 varpå talfunktionen säger ordet «två». MEN om barnet testar olika siffror ger inte datorn felsignal utan det är bara att fortsätta och pröva alla siffrorna. Programmet kunde alltså utnyttjas till de studenterna kallade bus, eftersom barnen medvetet klickade på fel siffra och förtjust skrattade år att «dator sa fel». Det exemplet ledde till en spännande diskussion om hur barn föreställer sig detta fenomen, dvs. vi undrade om barnen förstår att de själva givit kommandot. Det vore intressant att ta reda på vilka föreställningar barnen har om vad de gör vid datorn och var t.ex. rösten kommer ifrån.

Avslutningsvis kunde vi konstatera att programmet kräver fantasi, engagemang och viss digital kompetens för att kunna utnyttja det på ett meningsfullt sätt. En av studenterna som lyckats mycket bra med detta fick ta över seminariet en stund och hålla en liten lektion kring olika funktioner som hon hittat. Vi får se, i VFU-rapporten som kommer in om några veckor, om studenterna fått inspiration av kamraternas idéer och prövat fler funktioner. När vi gjort en sammanställning av allas erfarenheter, kan vi också säga mer om variationen i användning och som var positivt respektive negativt med Clicker 5.

/Anne-Mari Folkesson

Bitr. projektledare i Ung Kommunikation


De samlade inläggen om Clicker 5 finns även att läsa på
Ung Kommunikations hemsida

Rapport från SITE 2010 (del 3) - om New Media Literacies

Erin B. Reilly från University of Southern California, är  - tillsammans med bl.a. Henry Jenkins - en av de ansvariga bakom projektet www.newmedialiteracies.org. Erin höll en keynotepresentation och en efterföljande workshop på temat ”The Gap between Life and Art - Remix Culture for Learning” - om framtidens lärande, om deltagarkultur och om s.k. remix - nyskapande konst utifrån tidigare kända konstverk eller uttryck.


Att ta något ur sin kontext och placera det i en helt ny och annorlunda dito för att skapa ny innebörd och nya budskap är på intet sätt någon ny företeelse, men tack vare lättillgänglig teknik och nätets fantastiska spridningsmöjligheter har det fått ny betydelse och stort genomslag. På sajten Hamsterpaj.se kunde man t.ex. för flera år sedan se flera exempel på remix. Där fanns bland mycket annat flera klipp ur filmen ”Sagan om Ringen” dubbade med ny, svensk dialog bestående av ord som framför allt motsvarade karaktärernas läpprörelser, alltså inte nödvändigtvis bildade ett sammanhang eller helhet. Numera finns filmen (bland flera andra liknande exempel) att se på Youtube: Sagan om Saftkalaset.

 

Ett nyare exempel med ett annat anslag är en remix på Stanley Kubricks film ”The Shining”. De flesta vet att detta är en riktig skräckklassiker. Men vad blir den i händerna på en remixare?

 

 

 


För skola och undervisning medför NML naturligtvis stora konsekvenser, vi måste ju också förstå och tillämpa dem ur en pedagogisk synvinkel. ”New Media Literacies är något vi lärare helt inte kan bortse från i vår undervisning”, konstaterade Reilly. ”Att plocka in deltagarperspektivet och remix-kulturen i klassrummet - oavsett i vilket ämne - kan också skapa precis det intresse och engagemang vi vill att våra elever ska känna i skolan”.

 

”Be conservative in content, but radical in approach.”

”Låt eleverna ta del av och skapa en transmediell berättelse istället för att ”bara” läsa en bok. Låt dem skriva tillsammans - med och för många - och gärna online, istället för att skriva individuellt och med dig som enda mottagare. Låt dem lösa komplexa problem, t.ex. i en avancerad spelmiljö, istället för att memorera formler.” Det var några av de förslag Reilly presenterade.

 

För oss som kanske fortfarande brottas med vad New Media Literacies egentligen är och vad de kan innebära för skola och utbildning (och inte minst hur det ska översättas...) finns förutom länken ovan och filmen här nedan flera lästips som förhoppningsvis kan sprida ljus över frågorna:

 

 

 

Susanna Nordmark

Bitr. projektledare, Växjö
Förändrat landskap för lärande

Vi ser ett nytt landskap för lärande växa fram. I Smålandsposten från i lördags redovisades hur elever från Kronobergs skola i Växjö undersöker vattenkvaliteten i Växjösjön. Eleverna använde sensorer och mätte bl.a. vattnets temperatur och ph-värde. Resultaten från sensorerna skickades med mobiltelefonerna till en server, samtidigt som platsen för mätningen positionerades med GPS. Eleverna kunde också dokumentera platsen med foton som också positionerades och skickades till servern. Resultaten kan sedan analyseras i klassrummet och eleverna ges möjlighet till att fundera över, diskutera och bearbeta insamlade data.

De ovan gjorda mätningarna ingår i en svit av lektioner som ingår i projektet Lets Go, ett arbete där Kronobergs skola samarbetar med Linnéuniversitetet och Stanford University. Katedralskolan i Växjö är också  med i projektet.

Det som eleverna inom Lets Go-projektet ägnar sig åt ställer oss inför ett antal intressanta frågor. Att göra mätningar i naturen har alltid gjorts i skolans biologi- eller NO-undervisning. Frågan är vilka dimensioner av lärande som tillförs när man använder den digitala tekniken som Lets Go-projektet så framgångsrikt försöker utveckla? Når man längre än med den gamla tekniken? Frågan kan tyckas märklig eftersom sensorer och digital teknik är viktiga redskap för forskare och näringsliv, men av någon anledning ställs frågan alltför ofta i skolan. Tyvärr finns också denna tveksamhet bland pedagoger på våra lärarutbildningar. Det finns en rädsla för att "tekniken tar över". Då väljer man hellre att hålla sig borta än att gå in i ett faktiskt samarbete och gemensamt utröna hur tekniken kan föra upp lärandet till nya höjder. Denna rädsla för samarbete över ämnesgränserna gäller inte alla och definitivt inte om vi tittar internationellt, men påfallande många väljer att stå utanför och kritisera i stället för att gå in i ett gemensamt och förutsättningslöst arbete. Förlorarna är ytterst våra elever.  Lärarna går miste om värdefull kompetensutveckling som kan ge stimulans till att förändra undervisningen.

Även våra statliga myndigheter, regering och bland författarna till våra kursplaner finns också denna tveksamhet. I ett välformulerat blogginlägg belyser Stefan Pålsson hur svag överensstämmelse det finns mellan innehållet i våra kursplaner och vad vi faktiskt kan göra med dagens digitala resurser. Stefan Pålsson fortsätter i ytterligare blogginlägg att precisera kopplingen mellan ämnesinnehåll och digitalisering: svenska, matematik, NO-undervisning och SO-undervisning.

Vid Linnéuniversitetet finns ett försök till ett tvärvetenskapligt samarbete kring dessa frågor. Forskningsplattformen IKT och lärande har under två år fått stöd att bygga en grund för detta arbete. Professor Marcelo Milrad är vetenskaplig ledare. Vi hoppas att arbetet lyckas. Ett antal ansökningar till Vetenskapsrådet är på gång. I augusti genomförs ett symposium tillsammans med forskare från våra nordiska grannländer som förhoppningsvis ger oss underlag för en gemensam nordisk agenda för dessa frågor.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Rapport från SITE 2010 (del 2)


Förbereder vi egentligen våra lärarstudenter på framtidens lärande och framtidens skola? Hur tar vi till vara på de kunskaper, färdigheter och förmågor som vi kallar 21st Century Skills?


För om vår framtidsvardag blir så här (filmen hämtad från Microsofts serie av framtidsvisioner)- vad är det då vi utbildare ska ”leverera”?

 

Chris Dede från Harvard Graduate School of Education har suttit med i den kommitté som tagit fram den nypublicerade US National Education Technology Plan (NETP), nationella riktlinjer för implementering och vidareutveckling av IKT i det amerikanska utbildningssystemet. Som så många andra liknande rapporter och artiklar, pekar även NETP på att just 21st Century Skills är nödvändiga för att fungera i dagens samhälle. De komplexa uppgifter och sofistikerade problemlösningsmetoder som redan nu existerar och som ständigt förändras och utvecklas, skapar behov för och ställer krav på all utbildning att göra övergripande förändringar av verksamheten. En del av förändringsarbetet är att utveckla helt andra metoder och riktlinjer för examination och bedömning.

 

En tänkbar lösning kan ses i resultaten av Dedes forskningsprojekt Virtual Assessment. Projektet har utvecklat en simulerad miljö för att testa ”sofistikerad problemlösning av komplexa uppgifter” - kort sagt ett sätt att ta tillvara och mäta just 21st Century Skills som en helhet. I en film på projektets hemsida presenteras de nya metoder och sätt att bedöma uppgifter som gruppen kommit fram till, se filmen här.

 

Susanna Nordmark

Bitr. projektledare, Växjö


På jakt efter den tid som kommit

År 2012 beräknas antalet aktiva mobiltelefoner i världen vara lika många som antalet människor. Tillgänglighet till nätet spelar en allt större roll i samhället och i våra personliga liv. Så när Atomer och bitar arrangerade konferensen Dags för mobilsajt?, var vi självfallet på plats.

 

Konferensen lockade en mängd representanter från näringslivet men vi var också några från andra typer av verksamheter, t.ex utbildningssektorn. Den brokiga skaran deltagare tyckte arrangörerna pekade på att marknaden  har mognat för möjligheterna med det mobila nätet.

Företrädare från företag som utformade mobila webbsidor presenterade en mängd exempel under dagen och resonerade kring utvecklingen av mobila tjänster och den mobila webben i relation till ”app-ar”.

 

 "Var är brudarna?"
Det stod klart att de största grupperna av mobilsurfare är i åldrarna 25-34 och 35-44. Dessa grupper står för 26 respektive 24 procent av internettrafiken från mobiltelefoner. Barn och ungdomar står för en tämligen liten andel eftersom surfandet kostar pengar. En undersökning som presenterades, visar att det företrädelsevis är manliga besökare på mobila sajter. Det faktum att det endast var manliga presentatörer på konferensen, kanske är ett symptom på detta. På de vanliga webbsajterna för samma verksamhet, visade undersökningen en mer jämn fördelning mellan kvinnliga och manliga användare.

 

Varför mobil sajt?
Vad är då egentligen grejen med mobila sajter? Varför ska vi lägga tid och pengar på det? En viktig anledning är förstås tillgängligheten – vi vill kunna hitta det vi söker här och nu. Inte vill vänta tills vi kommer hem eller tills vi tagit fram och startat upp datorn. De flesta av oss har alltid telefonen med oss och den är alltid på.

 

Men webben är ju alltid tillgänglig, oavsett om vi kopplar upp oss på en dator eller en mobiltelefon. Då det finns två betydelsefulla aspekter som talar för att det är värt att utveckla sina webbsidor för mobilsurfande:

När vi surfar i mobilen idag är det väldigt få sajter som faktiskt är anpassade för mobiltelefonernas (eller andra mobila enheters) små skärmar. Texten blir därför för liten, bilderna för stora och hela sidan för tung så det tar lång tid att ladda in och gör surfandet dyrt. Den ena aspekten är därför att anpassa den vanliga webben så den blir användarvänlig för mobiltelefonerna. Det finns ingen standard men många använder en URL med m.namnet.se, www.namnet.se/mobi eller något liknande. Alla rekommenderade dock att man bygger in en automatisk omdirigering till den mobila sajten om du går in på den ”vanliga” URL:n (www.namnet.se) från en mobiltelefon.

 

Bilden till vänster visar Försvarsmaktens startsida på "vanliga" webben och den högra mobilwebben.
www.forsvorsmaken.se        respektive        mobil.forsvorsmakten.se

 

Men presentatörerna återkom ofta till att en bra mobil sajt inte nödvändigtvis bara är en översättning av en hemsida så den blir mobiltelefonvänlig. Den mobila kontexten ger andra förutsättningar. När vi surfar mobilt befinner vi oss ofta i andra situationer och är kanske ute efter andra saker än när vi sitter vid en mer stationär enhet. Rådet är, som alltid i kommunikativa sammanhang, att tänka på användaren först.

 • Vad vill vi veta?
 • Varför vill vi veta det?
 • Och hur vill vi få det presenterat?
Tidigare idag frågade en vilsen student var en föreläsningssal fanns, eller om hon ens skulle vara i den salen. Hade universitetet exempelvis haft en geo-taggning över campus på sin mobila sajt, kunde studenten ha fått en vägbeskrivning och kanske till och med en bild direkt i sin mobil. Man kan också tänka sig att en kurs- eller programsajt känt igen hennes mobilnummer och att hon hade lätt kunnat komma åt både schema och kursmaterial direkt i mobilen. Det var nämligen också något presentatörerna påpekade som en möjlighet och fördel med kopplingen till en mobiltelefon – den är personlig på ett sätt som en dator sällan är. Det är därför möjligt att skapa en relation mellan användaren och verksamheten på ett annat sätt en genom en dator.

 

Utveckla för mobilen först
Det är ingen tvekan om vart världen är på väg. Globalt sett är antalet internetanvändare på mobiltelefoner, redan fler än de som kopplar upp sig från en dator. I Sverige är vi inte där ännu, men i länder som inte har samma förutsättningar för fast uppkoppling är internet i mobiltelefonen en självklarhet.

 

Men vi som ännu inte har mobila sajter behöver inte bli alltför nedslagna. Endast två av västvärldens 34 mest kända varumärken har mobilanpassade sajter som dessutom känner av om du surfar från en mobil eller dator och automatiskt dirigerar dig till respektive ingång. Dessa var Google (förstås!) och Nike.

MEN för Sveriges nyaste universitet, som dessutom säger sig vara både modernt och nytänkande – hoppas vi självfallet på en utveckling av en suverän sajt med nyttiga funktioner för den mobila användaren.

Avslutningsvis kan vi säga att vi definitivt ser möjligheter till omedelbar tillämpning när det gäller informationsflöde. Men hur ska vi använda det i rena kunskapssamanhang och lärandesituationer? Vi funderar vidare.

 

//Jennie Rosander och Katrin Lindwall


Clicker 5 och nyckelkompetenser för emergent literacy

I tigidare inlägg om Clicker 5 har jag skrivit om den teoretiska bakgrunden och om hur programmet är uppbyggt. Jag har också berättat om hur det fungerade när vi testade det med studenter, som i sin nyligen avslutade kurs har läst om emergent literacy. Det ska nu bli intressant att se om och hur de kan använda programmet med förskolebarn, om de kan relatera till speciella kompetenser och om det i så fall är samma kompetenser som författarna till artikeln Using Clicker 5 to Enhance Emergent Literacy in Young Learners tar upp, nämligen:
 • Fonetisk medvetenhet
 • Ordigenkänning
 • Textbegrepp
 • Alfabetisk princip
 • Förståelse.

Fonetisk medvetenhet
Fonetisk medvetenhet kan utvecklas genom att barnen kan associera ljud med bilder och/eller ord. Barn som arbetat med programmet klarade just sådan tester bättre än barn som fått träning med traditionella övningar enligt en jämförande undersökning (Karemaker m.fl., 2008, se artikelns referenslista). I Clicker 5 kan läraren t.ex. be ett barn välja vilken av fyra bilder som börjar på en viss bokstav. Barnet kan också klicka på bokstaven, så hörs ljudet genom talfunktionen. Sedan kan barnet klicka på bilden sätta ihop cellerna med bokstav respektive bild.

Ordigenkänning
I samma studie av Karemaker m.fl., som nämndes ovan, såg man att programmet kunde underlätta ordigenkänning och benämning för små barn, genom att man kan kombinera en bild med ett ord och dessutom lyssna på ordet. När barnen ser ordet kan läraren be dem säga ordet och sedan klicka på det för att höra hur det låter. För att öka barnens delaktighet, kan man också spela in barnens egna röster när de uttalar ordet; när barnet sedan klickar på ordet hör det sin egen röst säga det som finns på bilden.

Textbegrepp
Med hjälp av en funktion i programmet, kan lärarna hjälpa barnen att se det vi kallar «vänster-till-höger-konventionen», som står för att vi läser och skriver från vänster till höger. För den här funktionen är bara en cell i taget är aktiv och möjlig att välja. T.ex. kan läraren be barnet klicka på ett ord i cellen längst till vänster i den nedre halvan av skärmen. Det ordet flyttas då upp till den övre halvan (som fungerar som ett vanligt skrivdokument, tex. word) och bildar första ordet i en mening. Sedan är nästa ord aktivt och möjligt att flytta upp tills man har en hel mening. Ord som är aktiva och valbara har färg medan de andra är grå. Lärare har också använt programmet till att visa modeller av meningar för att se till att eleverna förstår sådana textbegrepp som ord, ordföljd, meningar, stor bokstav, skiljetecken och mellanrum. T.ex. har lärare skapat en exempelsamling för att först låta barnen se korrekt strukturerade meningar som också kan lyssnas på. Därefter kan barnen själva skapa meningar och se om de ser riktiga ut, jämfört med lärarens exempel, och dessutom lyssna för att höra om deras mening låter riktig.

Alfabetisk princip
Barnens förståelse för sambandet mellan tryckta symboler och motsvarande ljud kan utvecklas genom att man skapar celler, där enskilda bokstävers ljud kan höras när man klickar på bokstaven.  Barnen kan t.ex. klicka på en cell för att öppna en pop-up-cell med bokstäver och klicka på bokstäverna i alfabetisk ordning. Det finns även stödfunktion i form av en mindre cell, där man kan se den rätta ordningen. När hela alfabetet är klart kan läraren be barnen spela in sig själva när de uttalar bokstäverna i rätt ordning. Slutligen kan läraren be barnen säga ljudet när de klickar på bokstaven och därefter kan barnen höra det rätta ljudet. Man kan också sätta ihop olika bokstavskombinationer, hela ord och meningar. Förutom att lära sig alfabetets principer, kan barnen få lyssna till «talböcker», som finns i programmet eller som läraren skapat själv. Med hjälp av den funktionen kan barnen lyssna på berättelser samtidigt som de tittar på texten och bilderna på skärmen. Artikeln innehåller även en mängd web-adresser där ännu fler talböcker finns för nedladdning. Dessutom kan barnen göra egna talböcker. Dessa talböcker kan innehålla text, ljud, bilder och även video. Barnet kan lyssna på hela berättelsen genom att klicka på en ikon, eller bara läsa och lyssna på ett eventuellt nytt ord genom att klicka på just det ordet.

Förståelse
Lärare har funnit att flera funktioner kan användas som stöd för utvecklingen av förståelse. T.ex. har lärare strukit under viktig information med olika färger som stöd för barnens uppmärksamhet och förståelse av nyckelord. Talfunktionen finns som stöd för att barnen ska kunna ta till sig och förstå all text oavsett deras nivå av läsförståelse. Dessutom kan bilder laddas upp från barnen egna samlingar. Möjligheten att på så sätt göra personliga texter kan vara ett stöd för att skapa en personlig relation mellan barnet och texten, vilket antas öka engagemang och förståelse. Slutligen kan barnen skriva ut dessa berättelser och därmed kan de läsas på andra ställen än framför datorn. Programmet kan också användas för att stödja och/eller utvärdera förståelse efter att barnet avslutat sin berättelse. Efter att en berättelse är uppläst kan lärare välja ut vissa nyckelord från texten för att arbeta mer med förståelsen. I artikeln ges som exempel en sida med musikinstrument, som skapats av lärare. Barnen tittade på bilder (i exemplet sex olika musikinstrument) och fick i uppgift att dra instrumentord (som läraren skrivit i 6 olika rutor) till en tom ruta under respektive bild. Det finns också möjlighet att arbeta med mer övergripande förståelse genom att läraren ber barnen återberätta historien i programmet. Läraren hjälper till genom att först skriva berättelsen i övre halvan, Clicker Writer. Sedan skapar läraren celler med ord i undre halvan av skärmen och i den översta cellen skrivs en del av en mening in. I cellerna därunder finns flera delar av meningar som barnen kan välja mellan för att avsluta meningen. På så sätt kan barnen visa sin förståelse för vad de hört och läst, detta alltså utan att ännu kunna stava och skriva.

Sammanfattningsvis ser vi alltså att programmet kan användas både för isolerad färdighetsträning med rätt- och felsvar och för mer utvecklat meningsskapande. Som jag ser det är det mycket lättare för lärare att använda färdighetsträningen och kanske en del bara (eller huvudsakligen) använder programmet till detta. Men jag har också förhoppningen att om man börjar med de funktionerna blir man nyfiken på att pröva de andra delarna också. Och lite äldre förskolebarn kanske själva kan upptäcka funktioner som läraren inte kommit på att använda.

Vi får se vad studenterna säger i nästa vecka - fortsättning följer.

/Anne-Mari Folkesson

Bitr. projektledare i Ung KommunikationSITE 2010 del 1

Ett massivt engagemang och en stark vilja att förändra och förnya, utveckla och utvecklas.

Ungefär så är mitt samlade intryck från årets SITE-konferens (Society for Information Technology and Teacher Education) i San Diego, USA.

 

Det var för tjugoförsta (!) året i rad som SITE-konferensen gick av stapeln och denna gång samlades drygt 1200 deltagare från 470 lärosäten och 55 nationer för att lyssna till och genomföra mer än 850 presentationer, workshops och seminarier, samt för att delta i några av alla de extramöten som fanns att välja mellan för de som ville träffas och diskutera kring särskilda teman i sk ‘SIG:s’, Special Interest Groups. Allt detta har fokus på IKT i lärarutbildning. Helt fantastiskt.

 

Och - med ett ’just-in-time’-anlänt massivt stöd från politiskt håll i och med den alldeles nyligen publicerade 2010 US Educational Tech Plan kan alla amerikanska lärare och lärarutbildare fortsätta sitt angelägna arbete med att integrera och vidareutveckla IKT i lärarutbildning och skola. Som svensk lärarutbildare kan man med sorg i hjärtat bara konstatera att vi är långt efter i det stödet, särskilt med tanke på proposition kring ny lärarutbildning 2009/10:89 (med den förlegade underrubriken ”Bäst i klassen”) som lades fram för en tid sedan, i vilken IKT helt fallit bort, både ur minnet och alla skrivningar.

 

Jag deltog i SITE-konferensen för första gången. Tillsammans med Lisbeth Frølunde från Roskilde Universitet i Danmark och Marcelo Milrad från Linnéuniversitetet har jag skrivit ett paper kring en pilotstudie om multimodalt berättande som examinationsform som vi genomförde vid dåvarande Växjö universitets lärarutbildning hösten 2009. I en 'Full Paper Presentation' redovisade jag vårt projekt, våra tankar och vårt upplägg av pilotprojektet. 38 personer deltog i seminariet och flera kontakter knöts. Det ska bli spännande att se vad de kontakterna kan tillföra projektet.

Arbetet fortsätter med dataanalys och nya rapporter under våren. Nästa vecka träffar jag företrädare för kommande studentkulls första kurser inom det allmänna utbildningsområdet. Jag hoppas att det mötet leder till att en större grupp av årets nya studenter ska få möjlighet att få ta del av projektets verksamhet.

 

Det finns en tanke bakom SITE, vars företrädare talar om SITE som ”the friendly society” där alla ska känna sig välkomna och sedda. SITE är tänkt att vara ”en internationell, icke-vinstdrivande, utbildningsfokuserad organisation med fokus på utveckling av teorier, metoder och kvalitet för IKT-integrerad utbildning på alla nivåer”. Den som väljer att delta i SITE kommer inte att - som på många andra motsvarande konferenser eller kongresser - mötas av en marknadsplats för multinationella bolag som försöker sälja in sina egna alster. Istället möts man av ett samarkand utan handel där lärarutbildare vill dela med sig av sina erfarenheter (bra och dåliga) och lära sig av varandra. Här finns keynote-talare från de stora ’Ivy League’-universiteten och talare från många av de kanske mindre välrenommerade, men på intet sätt inte mindre aktiva, universiteten runt om i världen. Men, framförallt finns här en mängd presentationer av sådana som du och jag, som gjort något, skrivit om det och som samlats för att dela med sig.

 

Läs mer om organisationen SITE på: http://site.aace.org/

och om konferensen på: http://site.aace.org/conf/


/ Susanna Nordmark
bitr. projektledare, Växjö

Podcast i högskoleundervisning

Marita Ljungqvist, lärare i kinesiska vid Lunds universitet, har fått pedagogiskt pris för framstående undervisning. Hon har på olika sätt använt digital teknik för att skapa variation och öka tillgängligheten. Se nedanstående intervju (producerad av Audiola) där hon utvecklar sin syn på hur kvaliteten i högskolans undervisning kan förbättras. Hon tar upp tekniken som sådan, men belyser även frågor om Open Access och upphovsrätt på ett mycket bra sätt.


Läs mer om henne på LearningNet. Där finns vidare länkar till hennes material.

Clicker 5 och workshop med lärarstudenter

Clicker 5 kan beskrivas om ett stödverktyg för skrivande och multimedia-användning. Det har konstruerats av lärare för användas som stöd i arbetet med barns emergent literacy, inklusive barn i speciella svårigheter och andra barn som har svårt med att just lära sig läsa och skriva. När artikeln Using Clicker 5 to Enhance Emergent Literacy in Young Learners skrevs 2008 användes programmet i mer än 90% av Englands skolor, där det har testats och visat sig vara användbart framför allt till att låta små barn få öva på ordigenkänning, benämning, rim-medvetenhet och grafem-medvetenhet. Användningen har också spridits i USA. 2008 hade det använts av 40.000 skolor över hela världen. (Parette, H. P. et al (2009) Using Clicker 5 to Enhance Emergent Literacy in Young Learners,  Early Childhood Education Journal, 36, 355-363. )

Clicker 5 fungerar enkelt beskrivet på följande sätt. På skärmen ser man två fönster, den övre halvan ser ut som ett vanligt ordbehandlingprogram och den undre halvan innehåller en konstruktion av «celler» med bokstäver, bilder, ord, och fraser. Innehållet i dessa välj ut av läraren och hämtas från olika mappar. För att «skriva» klickar barnet på en cell på skärmens undre halva och då hamnar innehållet på den övre halvan. Barnet kan på så sätt göra enkla meningar, dvs. barnet kan få en upplevelse av att skriva utan att kunna alla bokstäver, kunna forma dessa bokstäver för hand eller kunna stava.


Läraren väljer en lämplig nivå genom val av bilder och/eller ord. På den övre halvan kan barnet eller läraren dessutom lägga till ord själv med det hjälp av vanliga tangentbordet. Man kan alltså göra meningar av enbart färdiga delar men även kombinera dessa med egna ord och/eller bilder som man lagt in i en bildmapp. Clicker 5 kan också läsa högt vilken text som helst; om man sätter markören på ett ord i taget kan barnen följa med och lyssna. Det betyder att de kan få hjälp att sätta ihop ord och bild, och dessutom höra hur ett ord låter just som de skrivit det. Programmet har också en talbok-funktion, där hela berättelser finns (antingen färdiga berättelser eller skapade av läraren). När barnen klickar på en ikon hörs en röst som läser upp berättelsen. Barnen kan också spela in sin egen röst till bilder och de blir på så sätt ännu mer aktiva i arbetet med texterna.

Eftersom programmet är relativt nytt saknas empirisk forskning som kan visa på värdet i praktiken. De översikter som gjort visar emellertid att programmet varit till stor nytta och det har även fått pris från «Brittish Educational Suppliers Association 2007». Det anses vara ett mångsidigt och smidigt program med stor potential för individualisering, eftersom samma program kan användas för många olika literacy-aktiviteter från förskolan genom hela lågstadiet. Men forskning efterfrågas och resten av artikeln består av en beskrivning hur programmet kan relateras till de 5 nyckelkompetenser som nämndes i förra avsnittet.

Fortsättning om detta följer men först en berättelse om hur vi, Tom Gagner, jag och 33 studenter i halvklass, upptäckte programmet i en workshop. Vi har «Mac-ar» som utlåningsdatorer och programmet är gjort för Windows, så till att börja med måste Tom instruera hur man ställer in det med en enkel knapptryckning. Jag hann inte alls med men studenterna fattade och kom snabbt igång. Och jag inser att det behövs ofta lite stöd av en tekniskt kunnig person när man ska göra något nytt. Annars kan man köra fast på en småsak. Studenterna fick också kopior av den medföljande manualen. De fick arbeta i par och sätta igång att upptäcka programmets möjligheter utan någon instruktion, i vilken ände de skulle börja. Själv satte jag mig också med manualen och stirrade in i menyerna precis som studenterna. Det kändes lite knepigt att inte kunna ge någon ledtråd till vad de skulle göra och det kändes ganska vilset att leta sig fram via manualen. Ganska snabbt lämnade både jag och de flesta studenter den snitzlade banan och började klicka runt och undersöka innehållet i menyerna.

En del studenter hittade mycket få saker och frågade mig lite uppgivet vad de skulle ha det här till. De hade ingen spontan drivkraft att gå vidare och undersöka utan verkade efter några få klick, och ca. 15 minuter, tro att möjligheterna var uttömda och vad skulle de göra nu? Det var ju svår fråga som jag inte var beredd på så här gällde det att använda kunskaperna i emergent literacy och komma med förslag om vad barnen troligen lär sig av olika funktioner. Det var inte lätt att skaffa sig en bild av alla programmets alla möjligheter så det var tur att de flesta studenterna var påhittiga och nyfikna. Alla par fastnade för olika saker men mitt förslag att de skulle gå runt och bli inspirerade av varandra var inte många som nappade på. Kanske berodde det på att de hade fullt upp att koncentrera sig på sitt eget testande. Till en annan gång tror jag därför det kunde vara bra att byta partner i halvtid, för de fastnade lätt i en funktion och missade mycket av det som andra hade hittat. Min roll den här gången fick bli att gå runt och titta på alla upptäckter och diskutera vilka åldrar det kunde passa och göra kopplingar till litteraturen om barns literacy-utveckling. Jag fick ju se allas upptäckter och kunde sprida idéerna i gruppen. Studenterna hittade även funktioner som jag inte trodde fanns. Bl.a. hittade de filmer om olika djur och faktaberättelser, som de trodde kunde passa på fritids t.ex. De hittade också funktioner för mycket små barn som skulle se likheter och skillnader på bilder och där barnen fick applåder om de gjort rätt, något som jag inte trodde skulle finnas. Det ledde till diskussioner om det ibland kunde ha ett pedagogiskt värde att använda «rätt- och felfrågor» trots att pedagoger ofta är negativa till den sortens lärande?

Till slut ska jag erkänna att det kändes betydligt bekvämare med nästa grupp. Vi gjorde egentligen samma sak men nu visste jag i alla fall lite mer själv. Jag kan konstatera att studenterna verkade se fram emot att få testa detta och någon diskussion om «bra-eller-dåligt-med-datorer» dök överhuvudtaget inte upp. Det var också uppmuntrande att höra att de studenter som har egna förskolebarn trodde att deras barn skulle tycka det var jätteroligt och såg fram emot att få testa hemma.

/Anne-Mari Folkesson

Bitr. projektledare i Ung Kommunikation

Tidigare inlägg om Clicker 5 och emergent literacy.

Erfarenheter av temagruppen "E-tik och moral på den unga digitala arenan"

Temagruppens arbete har varit koncentrerat kring en undersökning riktad till grundskole- och gymnasieelever i "en medelstor kommun".

Jag har mestadels utgått från slutrapporten som finns här som pdf. Dessutom finns det en C-uppsats från Högskolan i Kalmar som är baserad på data från undersökningen. I slutrapporten finns inte frågorna från enkäten med, men de hittade jag i C-uppsatsen.

Grunden för undersökningen är frågor om kränkningar och stöd via olika kommunikationskanaler (SMS, chatt, communities).

Liksom för temagruppen ByBoo finns ungdomarnas digitala kommunikation inte i långsammare asynkrona kanaler som epost, utan snarare i SMS och chatt. Epost används varje vecka av endast 9 % av de som besvarar enkäten, medan SMS och chatt används varje vecka av 71 % av gymnasisterna.

Det är ett problem att svarsfrekvensen var så låg för enkäten, och en del av slutsatserna som drogs angående generella användningsfrekvenser och -mönster skulle kanske inte ha dragits i slutrapporten, men undersökningen har andra kvaliteter och området etik och moral på nätet är spännande.

Min egen favoritförklaringsmodell till varför det är lättare att kränka någon på Internet än öga mot öga heter "the online disinhibition effect", men det finns många andra möjliga modeller att lyfta fram.

I de första analyserna i slutrapporten jämförs andelen elever som stödjer/stöds resp kränker/kränks, men sen kommer en intressant slutsats:
Vid analysen såg vi att de unga som kränker andra ofta också blir kränkta själva. Detsamma gäller för dem som uppmuntrar/stödjer varandra. Studien visar att de unga ofta befinner sig i såväl rollen som sändare som i rollen som mottagare av kränkningar respektive uppmuntran. En viktig skillnad mellan de båda grupperna är att ”stödjargruppen” är betydligt större än ”kränkargruppen”.  Kanske kan man här tala om att det utvecklats två olika kulturer. Här har vuxna i skolan en viktig uppgift - att utveckla ett pedagogiskt ledarskap som stödjer ett framväxande av en inneslutande uppmuntrarkultur. Det är också viktigt att den pedagogiska ledaren har förmågan att få eleven att bryta negativa mönster.
Så det är egentligen inte frågan om att de "snälla" blir kränkta av de "stygga", utan att det bland vissa elever blir kränkningar som blir den vedertagna kommunikationsformen, ett mönster som sedan blir svårt att ta sig ur! Otäckt.

I den avslutande sammanfattningen skriver man om möjligheten att skapa communities som uttryckligen ska skapa tillit, och det är lätt att koppla till de resonemang som fanns i temagruppen ByBoo när de skapade sin community med det uttryckliga syftet att den skulle motverka mobbning.

En av slutsatserna blir att dagens unga inte lever i två skilda världar, en online och en offline. Självklart har de två världarna många beröringspunkter, men jag anser att förutsättningarna för kommunikation är så olika så att det är svårt att helt entydigt säga att det är samma värld. En C-uppsats av Henrik Fürst diskuterar liknande frågor på ett intressant sätt.

Jag får återkomma till temagruppen efter att ha fått svar på några frågor som jag har skickat ut till dem.

/Simon Winter