God Jul och Gott Nytt År

Jag vill önska alla medarbetare och intresserade en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År från ett Öland med snö och faktiskt lite sol. Vi ser fram emot ett nytt decenium med nya utmaningar. Linnéuniversitetet öppnar sina portar med devisen att bli ett nytt, modernt och internationellt universitet i Småland. Det är något som inte bara blir, det är något som vi gemensamt måste skapa och förhoppningen är att viljan och kraften finns. En ny lärarutbildning presenteras i månandsskiftet januari/februari. För projektets del, som nu börjar gå in på den avslutande delen, blir utmaningen att på allvar implementera våra erfarenheter och idéer. Väl mött på det nya året.


Grattis Nätverket SIP

Nätverket SIP har vunnit den svenska nomineringen till European Enterprise Award 2009/2010 och kommer att representera Sverige vid den internationella uttagningen i Bryssel i februari 2010. Juryns motivering lyder:

"Nätverket SIP, är en nyskapande framtidsorganisation som arbetar med digitala medier och ny metodik i sitt stöd till utbildning och entreprenörskap. Nätverket genomsyras av inspiration, ett hållbart tankesätt och arbetssätt. Nätverket har lyckats initiera och skapa nya gränsöverskridande relationer och verksamhetsområden mellan universitet och lokala/kommunala aktörer och mellan privata, offentliga och ideella sektorer. Genom sitt engagemang att utveckla och förbättra samhället har man med entreprenörskap lyckats med att såväl skapa företag som att arbeta mot ett utanförskap. Att som SIP arbeta i nätverk är en styrka och ett effektivt sätt att vinna framgång när man snabbt vill nå resultat."

Nätverket SIP är väl värd utmärkelsen och vi håller tummarna i februari. Det samarbete som Ung Kommunikation haft med Nätverket SIP har varit värdefullt och på många sätt bidragit till en ökad förståelse för unga människors sätt att, med nya okonventionella metoder, använda och utnyttja digital medier för att uppnå uppsatta mål. Inspirerande har också varit att följa deras initiativ för en ökad förståelse mellan generationer och nu senast också arbetet mot utanförskap och segregering.

Wallraffande bland lärarstudenter

Jag deltog tidigare idag i en föreläsning inom allmänna utbildningsområdet för lärarstudenter. Föreläsningen handlade om vad digitaliseringen i samhället kan innebära för företag, organisationer och individer. En mängd exempel togs upp under en knapp timme, för att konkretisera möjligheter och svårigheter för samhället, människorna, tekniken och skolan, mycket med utgångspunkt i utvecklingen av webben. Då jag befann mig bland studentgruppen som åhörare, gjorde jag ett antal iakttagelser som var (om inget annat) anmärkningsvärda.

Jag föreställer mig följande:
1. Individer i allmänhet som utbildar sig till ett yrke, har ett intresse för frågor som berör förutsättningarna för detta yrke och vad denna yrkesroll innebär.

2. Individer i synnerhet som utbildar sig till lärare har ett intresse för samhällets utveckling och hur det påverkar skolan, eleverna, kunskapssyn och vad lärarrollen innebär.

3. Samtliga studenter på en högre utbildning i Sverige vid årsskiftet 09/10 har en abstraktionsförmåga som gör att de kan lyfta information in och ut ur olika kontexter och se hur de hänger samman.

4. Viljan att ”vara en i gänget” är underordnad de etiska och moraliska utgångspunkter en individ besitter, som valt att bli lärare.

Följande scenario utspelar sig under föreläsningen:

1. Föreläsaren ber studentgruppen att skriva ner möjligheter och risker med IT, IKT eller sociala medier, och lämna in.

2. Runt mig sitter några studenter - en av dem har under föreläsningen lyssnat på musik i hörlurar, en annan spelat ett parti nätpoker, och en tredje dels fört anteckningar på datorn, kollat ett klipp på youtube som föreläsaren nämnt samt satt upp ett virtuellt fotbollslag.

3. Ingen av dem lyfter, vad jag kan se, sina egna beteenden eller aktiviteter varken som en risk eller möjlighet. Istället skriver en av dem spontant ”mer porr” – dock inte på en abstraherande nivå att detta faktiskt skulle kunna vara en potentiell risk i ett klassrum, utan för att söka gruppens gillande genom att ”dissa” läraren.


Jag ställer mig följande frågor:
1. Är detta representativt för min generation?

2. Är detta representativt för lärarstudenter?

3. Är dessa studenter samma personer som i sin lärarroll kommer att klaga över att deras elever inte bryr sig om skolan och inte visar respekt varken för lärare eller varandra?

4. Är det dessa studenter som i sin lärarroll ska ge mina barn kunskap om de kompetenser som behövs i ett modernt samhälle?


//Jennie Rosander, informatör för Ung Kommunikation.

Sveriges kommuner och landsting om framgångsrika skolor

Nyligen publicerade Sveriges kommuner och landsting en studie om framgångsrika skolor. DN skrev om detta i måndags. Vilka faktorer är det som gör att t.ex. Haninge kommun kan gå från att vara sämst i landet till att bli den kommun som förbättrat sina resultat mest? Det är inte en orsak utan flera samverkande orsaker som SKL lyfter fram:
  • Har bra ledare. Politiker, förvaltningschef och rektorer tar ansvar för elevernas resultat och har en aktiv dialog om skolans mål och utveckling.
  • Lyfter fram kompetenta lärare. Utgångspunkten är att det är tillåtet att vara bra; alla lärare kan utvecklas och goda insatser belönas genom lön, karriärvägar eller på andra sätt.
  • Har höga förväntningar. Alla elever kan och ska lyckas oavsett förutsättningar. Det ställer också krav på lärare, tjänstemän och politiker.
  • Tar reda på hur det går. Uppdraget från politikerna är att skolan ska ha koll på varje barn genom systematisk uppföljning av kunskapsresultat och andra värden. Resultaten ska återkopplas för att sedan kunna åtgärdas och förbättras.
Lärarnas kompetens och engagemang är avgörande för elevernas resultat, men utan stödjande ramfaktorer som rektor, förvaltning och politiker så blir uppdraget svårt. Att faktiskt följa upp och ta reda på hur det går och återkoppla till berörda är en viktig framgångsfaktor. Centralt blir att hitta bra former för uppföljning som inte bara fokuserar på de nationella proven, utan vad som faktiskt händer i den konkreta undervisningen.

Det är intressant att jämföra denna studie med Skolverkets kunskapsöversikt Vad påverkar resultaten i svensk grundskola. Där lyfts följande faktorer fram som väsentliga:
  • Ökad segregering i samhället
  • Den decentraliserade styrningen av skolan
  • Differentierad undervisning
  • Individualisering
Ytterligare en faktor kan vägas in i denna diskussion, Anne Bumfords studie The Wow-factor, de estetiska utrycksformernas vikt för elevers lärande.

Sammantaget ger dessa studier en intressant bild av läget och möjligheterna för svensk skola. Ansvaret delas av många. Vi vet faktiskt vad som behövs, men hur detta ska omsättas blir naturligtvis olika beroende på lokala omständigheter.

Det är inte självklart att en återcentralisering av ansvaret för skolan som helhet är lösningen. Den kanske blir nödvändig om inte kommunerna inser ansvaret och allvaret, men SKL:s undersökning visar också att när kommunerna själva tar ansvaret så kanske kvalitetsvinsterna blir större. Just för att kommunerna ska ta ansvar behövs en nationell nivå som formulerar målen och visionerna.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Föreläsning, rektorsmöte i Linköping

Välkomna rektorer i Linköpings kommun till dagens föreläsning, Ung Kommunikation, drivkraft för förändring eller fritid för likasinnade. Jag hoppas på ett spännande möte och förhoppningsvis intressanta frågor. Mina bilder till föreläsningen finns på Slideshare, (klicka på rubriklänken nedan om du vill ladda ned presentationen):

Drivkraft för förändring eller fritid för likasinnade?
View more presentations from laxlub.

 


Julkalenderns vara eller inte vara

Johan Croneman i DN skriver (ännu inte i nätupplagan) om svårigheterna att få barnen att titta på julkalendern:

"Jag sitter och ylar på övervåningen: 'Det börjar nu. Det är julkalendern på TV Det är kul! Kom nu ungjävlar'. Inget svar."

Något har hänt, fortsätter Croneman. Förr var det en stark oro för den skadliga TV:n och hur den passiviserade och fördummade. Nu väljer de andra program, andra medier och vid tidpunkter som de själva bestämmer. Croneman oroar sig, med viss ironi, för hur de ska klara sig som vuxna, hur de ska lära sig kommunicera med andra när inte TV-programmen är de stora samtalsämnena.

Hur länge dröjer det innan Kalle Ankas Jul försvinner från tv-tablån på julafton? Detta program som sänts varje julafton sedan 1960 och som orsakar folkstorm vid minsta förändring, varför är det så viktigt, undrar säkert många barn. Eller gör som Johan Cronemans barn, de väljer dataspel eller Simpson i stället.

Synen på lärares arbete och tid

Ett talande exempel på den nonchalanta syn på lärares arbete och kanske framförallt tidsanvändning uppvisar rektorn för Norregårdsskolan i Växjö. Se gårdagens inslag i Smålandsnytt:Lärare, precis som andra yrkesgrupper, blir alltmer beroende av datorn som arbetsverktyg. Man behöver information som ligger på nätet, det blir alltmer nödvändigt att kunna kommunicera med andra lärare, föräldrar och inte minst eleverna. Dessutom ökar uppgifter av administrativ art. Att då som rektor anse sig kunna slösa med den tiden och låta professionella medarbetare stå i kö för att använda en dator är häpnadsväckande. Datorer har sjunkit i pris och i jämförelse med lärarnas arbetstid så är kostnaden försumbar. Det är tydligt och mycket positvt att lärarna går före. Vi får hoppas att den mycket gammalmodiga syn på lärares arbete som Norregårdsskolans ledning uppvisar, inte är representativt för rektorerna i Växjö kommun.

Tack för tipset Katrin. Jag håller med dig, en gigantisk suck!

 

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,


Nytt projekt och blogg om ömsesidig förståelse

Ett nytt projekt har startats med medel från .se med namnet Ömsesidig förståelse? Sociala medier, språklig kompetens och teknikförståelse. Ansvariga är Simon Winter, Per Johansson, författare till Digitalis Filosofi och Stefan Pålsson, bloggare och omvärldsanalytiker, bl.a. ansvarig för Skolverkets blogg Omvärldsbloggen. Projektets målsättning sammanfattas så här:

"Fokus i detta projekt ligger på hur vår språkliga förståelse och behovet av kompetens påverkas av olika Internet-baserade tjänster, särskilt sociala medier. Vad händer när Internet i allmänhet och sociala nätverkstjänster i synnerhet utgör en stor del av vårt dagliga skrivande och läsande? Vad händer med vår förmåga att hantera språkets olika nyanser? Vad händer med vår förmåga att följa och själva bygga upp sammanhängande argument? Vad händer med vår förmåga till överblick? Dessa frågor kommer att prövas i faktisk skolmiljö och i relation till andra aktörer, såsom bibliotekarier, tjänstemän och politiker."

Utomordentligt spännande utgångspunkt som illustrerar det viktiga i att frågor om sociala medier, teknik och språk inte kan lösas inom ramen för en disciplin, en yrkesgrupp eller ett forskningsområde. Här behövs erfarenheter från många olika håll och projektet bjuder därför in intresserade till dialog. Bloggen har nu startats med ett första inlägg, Språklig kompetens i den digitaliserade världen.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Lawrence Lessig om kultur och upphovsrätt på internet

I lördagens DN intervjuas den amerikanske juridikprofessorn Lawrence Lessig, som är på besök i Sverige. I en mycket läsvärd artikel, Reformera IT-galaxen, beskriver Lawrence Lessig hur de stora mediebolagen pressar på för att inte förlora kontrollen över den massproduktion av musik och film som funnits i drygt 100 år. Successivt har upphovsrätten, som av många uppfattas som naturgiven, förändrats och med mer begränsningar förhindrat möjligheter för skapandeprocesser av gemensam kultur. Man måste skilja på om man är proffs eller amatör. Det finns legitima krav från professionella utövare att kunna leva på sin konst, men att det skulle vara liktydigt med att i varje läge stödja medieindustrin är helt fel menar Lawrence Lessig. Gemene mans rätt till skapande genom inspiration från andra, är lika viktig:

Vi måste inse att samhällsekonomin inte enbart består av pengar. Den kommersiella ekonomin samexisterar med en utbytesekonomi vars givande och tagande är lika nödvändig för samhällets välfärd.

Vi ska enligt medieindustrin vara konsumenter, inte kreatörer, trots att det idag finns en teknik som ger oss oanade möjligheter. Idag hindras vi av upphovsrätten med hänvisning till den ekonomiska skada som uppstår om material skulle kunna användas mer fritt. Utifrån ett samhälleligt perspektiv undrar man vilken skada som är störst. Detta är precis vad Lawrence Lessig talar om. Ett ytterligare komplement till DN:s artikel är det föredrag som finns på Youtube:

 

 

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,